မေလးရွားႏိုင္ငံသို႔ အလုပ္သမားမ်ားေစလႊတ္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္ ေခတၱရပ္ဆိုင္းမည့္ကိစၥ

မေလးရွားႏိုင္ငံသို႔ အလုပ္သမားမ်ားေစလႊတ္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္ ေခတၱရပ္ဆိုင္းမည့္ကိစၥ