ထိုင္းနိုင္ငံႏွင့္ စကၤာပူနိုင္ငံတို႔တြင္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနသည့္ ျမန္မာအိမ္တြင္းအေထာက္အကူျပဳ အလုပ္သမားမ်ားအား ကာကြယ္ ျပ႒ာန္းထားသည့္ မူဝါဒမ်ား၏ အက်ိဳးသက္ေရာက္မွုကို ေလ့လာဆန္းစစ္ျခင္း စာတမ္း မိတ္ဆက္ျခင္းအခမ္းအနားသို႔ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးဦးသိန္းေဆြ တက္ေရာက္

ေနျပည္ေတာ္၊ ၾသဂုတ္လ ၉ ရက္
၁။ အလုပ္သမား၊ လူဝင္မွုႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ျပည္သူ႔အင္အားဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ UN Women တို႔ ပူးေပါင္း၍ ထိုင္းနိုင္ငံႏွင့္ စကၤာပူနိုင္ငံတို႔တြင္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနသည့္ ျမန္မာအိမ္အကူမ်ားအား ကာကြယ္ျပ႒ာန္းထားသည့္ မူဝါဒမ်ား၏ အက်ိဳးသက္ေရာက္မွုကို ေလ့လာဆန္းစစ္ျခင္း စာတမ္း မိတ္ဆက္ျခင္းအခမ္းအနားကို ၉-၈-၂၀၁၇ ရက္ေန႔၊ ေနျပည္ေတာ္၊ Hotel Amara တြင္ က်င္းပ ျပဳလုပ္ရာ အဆိုပါအခမ္းအနားသို႔ အလုပ္သမား၊ လူဝင္မွုႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ျပည္သူ႔အင္အားဝန္ႀကီး ဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးက တက္ေရာက္အမွာစကားေျပာၾကားၿပီး ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၊ အမ်ိဳး သားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ျပည္ပတြင္ အလုပ္လုပ္ကိုင္မွုႀကီးၾကပ္ေရးေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ဌာနဆိုင္ရာအႀကီးအကဲမ်ား၊အလုပ္သမားအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ Head of UN Women (Myanmar), Dr.Jean D”Cunha ႏွင့္ UN, NGO, INGO မွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား စုစုေပါင္း ၈၀ ဦးခန္႔ တက္ေရာက္ခဲ့သည္။
၂။ အဆိုပါေဆြးေႏြးပြဲကို ထိုင္းနိုင္ငံႏွင့္ စကၤာပူနိုင္ငံတို႔တြင္ လုပ္ကိုင္ေနသည့္ အိမ္တြင္း အေထာက္အကူ အလုပ္သမားမ်ား၏ လက္ရွိအေျခအေနမ်ားကို ေလ့လာ၍ အသိပညာေပးမွု ျမႇင့္တင္ရန္၊ အစီရင္ခံစာကို အၿပီးသတ္ျပဳစုေရးသားရန္ႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္သူ မ်ားမွ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားရယူရန္ တို႔အတြက္ရည္ရြယ္က်င္းပျခင္းျဖစ္သည္။
၃။ ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားတြင္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးက ကမၻာ့လူဦးေရ သန္း၇၀၀၀ခန႔္ ရွိသည့္အနက္ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာအလုပ္လုပ္ကိုင္ေနသည့္ အလုပ္သမားဦးေရသည္ ၂၁၄ သန္းခန္႔ ရွိေၾကာင္း၊ အမ်ိဳးသမီးအလုပ္သမားဦးေရသည္ ထက္ဝက္ခန္႔ရွိၿပီး အာရွေဒသတြင္ အမ်ိဳးသမီးအလုပ္သမား ၄၀ ရာခိုင္ႏွုန္းခန္႔ ရွိေၾကာင္း၊ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာစီးဆင္းမွုမ်ားအရ အာဆီယံနိုင္ငံမ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီး ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာမွု သည္ ၄၇ % ရွိၿပီး လက္ရွိတြင္ က်ား/မ က႑မတူညီမွုေၾကာင့္ ေဒသတြင္း အမ်ိဳးသမီး ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားအတြက္ အားနည္းခ်က္အျဖစ္ ဦးတည္ ေနသည္ကို ေတြ႕ျမင္ရေၾကာင္း၊ အမ်ိဳးသားႏွင့္ က်ား/ မ လုပ္ခလစာ ကြာဟခ်က္ေၾကာင့္ အမ်ိဳးသမီး လုပ္သား အင္အားပါဝင္မွုႏွုန္းအေနျဖင့္ ျမင့္မားေနၿပီး အမ်ိဳးသမီးေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာမွုအင္အား အတိအက် စာရင္းမရွိေသာ္လည္း တရားမဝင္လမ္းေၾကာင္းႏွင့္ မလုံျခဳံသည့္လမ္းေၾကာင္းတို႔မွ ပိုမိုေရႊ႕ေျပာင္း သြားလာလ်က္ရွိေၾကာင္း၊ ဝန္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ အိမ္တြင္းအေထာက္အကူျပဳအမ်ိဳးသမီး ေရႊ႕ေျပာင္း အလုပ္သမားမ်ား၏ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ေကာက္ယူျခင္း၊ အသိအမွတ္ျပဳ လက္မွတ္မ်ား ထုတ္ေပးျခင္း၊ တရားဝင္ဥပေဒႏွင့္အညီ အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ားရရွိေစရန္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မွုမ်ား ျပဳလုပ္ေပးေရးတို႔ကို ေဆာင္ရြက္နိုင္ရန္လုပ္ေဆာင္ေနမွု အေျခအေနမ်ားကို ရွင္းလင္းေျပာၾကား ခဲ့ပါသည္။
၄။ ဆက္လက္၍ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးက လုံျခဳံစိတ္ခ်ရသည့္ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာမွု ျဖစ္ေစေရး အတြက္ဝန္ႀကီးဌာနတခုတည္းသာမက ႏွစ္နိုင္ငံအစိုးရဝန္ႀကီးဌာနမ်ား၊ ဆက္စပ္ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားႏွင့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ လူမွုအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအားလုံးပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္ရြက္ ရန္လိုေၾကာင္း၊ “မည္သည့္ အမ်ိဳးသမီးႏွင့္အမ်ိဳးသမီးငယ္မ်ား ေနာက္ခ်န္မေနေစေရး” ေဆာင္ပုဒ္ႏွင့္အညီ တက္ညီလက္ညီ ဝိုင္းဝန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အမွာစကား ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။
၅။ ထို႔ေနာက္ Head of UN Women (Myanmar), Dr.Jean D”Cunha က ႏွုတ္ခြန္းဆက္ စကားေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ထို႔ေနာက္ ထိုင္းနိုင္ငံႏွင့္စကၤာပူနိုင္ငံတို႔တြင္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနသည့္ ျမန္မာ အိမ္အကူမ်ားအား ကာကြယ္ျပ႒ာန္းထားသည့္ မူဝါဒမ်ား၏ အက်ိဳးသက္ေရာက္မွုကို ေလ့လာဆန္းစစ္ျခင္း စာတမ္းကိုမိတ္ဆက္ခဲ့ၾကၿပီးအစည္းအေဝးသို႔ တက္ေရာက္သူမ်ားမွလည္း အေတြ႕အၾကဳံမ်ားအေပၚမူတည္၍ အျမင္ျခင္းဖလွယ္ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။