ၿမိတ္ခရိုင္၊ တနသၤာရီၿမိဳ႕တြင္ အလုပ္သမားေရးရာဥပေဒမ်ားအား အလုပ္သမားမ်ား သိရွိလိုက္နာ ခံစားနိုင္ေရး ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးပြဲအခမ္းအနား က်င္းပျပဳလုပ္ျခင္း

တနသၤာရီၿမိဳ႕၊ ဇြန္လ ၁၆ ရက္
အလုပ္သမား၊ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အားဝန္ႀကီးဌာန လက္ေအာက္ရွိ ဦးစီး ဌာနမ်ားအလိုက္ မိမိတို႔သက္ဆိုင္ရာ စည္းၾကပ္ေဆာင္ရြက္ရေသာဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အသိပညာေပးေဆြးေႏြးပြဲကို ၁၆-၆-၂၀၁၇ ရက္ေန႔တြင္ ၿမိတ္ခရိုင္၊ တနသၤာရီၿမိဳ႕ရွိ MSPP ဆီအုန္းစိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္း၏ အစည္းအေဝးခန္းမ၌ က်င္းပေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။
tanintharyi
အဆိုပါအခမ္းအနားတြင္ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး၊ အလုပ္သမားညႊန္ၾကားေရးဦးစီးဌာန၊ လူမႈဖူလုံေရးအဖြဲ႕၊ အလုပ္သမားဆက္ဆံေရးဦးစီးဌာနတို႔မွ တိုင္းေဒသႀကီးဦးစီးမႉးမ်ားႏွင့္ ၿမိတ္ခရိုင္ အလုပ္႐ုံႏွင့္ အလုပ္သမားဥပေဒစစ္ေဆးေရးဦးစီးဌာနႏွင့္ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ အမ်ိဳးသားမွတ္ပုံတင္ေရးဦးစီးဌာနတို႔မွ ခရိုင္ဦးစီးမႉးတို႔က အလုပ္သမားမ်ား သိသင့္သိထိုက္ေသာ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းခြင္ႏွင့္ပတ္သက္၍ အလုပ္သမားမ်ားေဆာင္ရန္၊ ေရွာင္ရန္တို႔ကို အက်ယ္တဝင့္ အသိပညာေပး ေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္။
အခမ္းအနားသို႔ MSPP ဆီအုန္းစိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းရွိ မေလးရွားနိုင္ငံျခားသား (၁၅)ဦး၊ တာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္ အလုပ္သမားစုစုေပါင္း (၁၅၁)ဦး တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။ အခမ္းအနားကို ညေန (၁၆:၀၀)နာရီအခ်ိန္တြင္ ႐ုပ္သိမ္းခဲ့ပါေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။