ၿမိတ္ခရိုင္၊ ပုေလာၿမိဳ႕တြင္ အလုပ္သမားေရးရာဥပေဒမ်ားအား အလုပ္သမားမ်ား သိရွိလိုက္နာ ခံစားနိုင္ေရး ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးပြဲအခမ္းအနား

ပုေလာၿမိဳ႕၊ ဇြန္လ ၁၅ ရက္
အလုပ္သမား၊ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အားဝန္ႀကီးဌာန လက္ေအာက္ရွိ ဦးစီး ဌာနမ်ားအလိုက္ မိမိတို႔သက္ဆိုင္ရာ စည္းၾကပ္ေဆာင္ရြက္ရေသာဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အသိပညာေပးေဆြးေႏြးပြဲကို ၁၅-၆-၂၀၁၇ ရက္ေန႔တြင္ ၿမိတ္ခရိုင္၊ ပုေလာၿမိဳ႕ရွိ ျမန္မာထိုင္းရာဘာဂၽြိဳင္း Co; Ltd ၏ ႐ုံးခန္း၌ က်င္းပေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။
အဆိုပါအခမ္းအနားတြင္ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး၊ အလုပ္သမားညႊန္ၾကားေရးဦးစီးဌာန၊ လူမႈဖူလုံေရးအဖြဲ႕၊ အလုပ္သမားဆက္ဆံေရးဦးစီးဌာနတို႔မွ တိုင္းေဒသႀကီး ဦးစီးမႉးမ်ားႏွင့္ ၿမိတ္ခရိုင္ အလုပ္႐ုံႏွင့္ အလုပ္သမားဥပေဒစစ္ေဆးေရးဦးစီးဌာနႏွင့္ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ အမ်ိဳးသားမွတ္ပုံတင္ေရးဦးစီးဌာနတို႔မွ ခရိုင္ဦးစီးမႉးတို႔က အလုပ္သမားမ်ား သိသင့္သိထိုက္ေသာ ဥပဒ၊ နည္းဥပေဒမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းခြင္ႏွင့္ပတ္သက္၍ အလုပ္သမားမ်ားေဆာင္ရန္၊ ေရွာင္ရန္တို႔ကို အက်ယ္တဝင့္ အသိပညာေပးေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္။
Pulaw
အခမ္းအနားသို႔ ျမန္မာထိုင္းရာဘာဂၽြိဳင္း Co;Ltd ရွိ တာဝန္ရွိသူ (၁)ဦး၊ ထိုင္းလုပ္သား (၄)ဦးႏွင့္ အလုပ္သမား (၄၅)ဦး တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။ အခမ္းအနားကို ညေန (၁၅:၀၀)နာရီ အခ်ိန္တြင္ ႐ုပ္သိမ္းခဲ့ပါေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။
Pulaw2