ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕တြင္ အလုပ္သမားေရးရာဥပေဒမ်ား အသိပညာေပးေဆြးေႏြးေဟာေျပာပြဲအခမ္းအနား က်င္းပခဲ့ျခင္း

ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕ ၊ စက္တင္ဘာ လ ၂၅ ရက္
အလုပ္သမား၊ လူဝင္မွုႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အားဝန္ႀကီးဌာန၊ မြန္ျပည္နယ္ လူမွုဖူလုံေရးအဖြဲ႕ႏွင့္ ဝန္ႀကီးဌာနမိတ္ဖက္ဌာနတို႔ ပူးေပါင္း၍ အလုပ္သမားေရးရာဥပေဒမ်ား အသိပညာေပးေဆြးေႏြးေဟာေျပာပြဲ အခမ္းအနားကို ၂၂-၉-၂၀၁၇ ရက္ေန႔ ညေန(၃:၀၀)နာရီ အခ်ိန္တြင္ မြန္ျပည္နယ္၊ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕၊ ေက်ာက္တန္းစက္မွုဇုံရွိ NCX MAGA CO,LTD,. ၌ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ရာ အခမ္းအနားသို႔ မြန္ျပည္နယ္၊ ျပည္နယ္လူမွုဖူလုံေရး႐ုံး၊ လက္ေထာက္ ညႊန္ၾကားေရးမွူး ေဒၚသင္းသင္းဦး၊ အလုပ္သမားညႊန္ၾကားေရးဦးစီးဌာန၊ ညႊန္ၾကားေရးမွူး ေဒၚျမတ္ျမတ္ေထြးႏွင့္ ဦးစီးအရာရွိ ေဒၚျမတ္မင္းေဝ၊ အလုပ္႐ုံႏွင့္ အလုပ္သမားဥပေဒစစ္ေဆးေရး ဦးစီးဌာန၊ ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွူး ေဒၚၾကည္ေအး၊ ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွူး ေဒၚဝင္းမာဦး၊ NCX MAGA CO,LTD,. မွ အာမခံအလုပ္သမားမ်ားစုစုေပါင္း (၆၁) ဦး တက္ေရာက္ခဲ့ၾက ပါသည္။
အဆိုပါအခမ္းအနားတြင္ အလုပ္သမားညႊန္ၾကားေရးဦးစီးဌာန၊ ညြန္ၾကားေရးမွုး ေဒၚျမတ္ျမတ္ေထြး မွ အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ ထို႔ေနာက္ အလုပ္သမားညႊန္ၾကားေရး ဦးစီးဌာနမွ စည္းၾကပ္ဥပေဒမ်ားအေၾကာင္းကို ညႊန္ၾကားေရးမွူး ေဒၚျမတ္ျမတ္ေထြးႏွင့္ ဦးစီး အရာရွိ ေဒၚျမတ္မင္းေဝ တို႔ကလည္းေကာင္း၊ အလုပ္႐ုံႏွင့္ အလုပ္သမားဥပေဒစစ္ေဆးေရးဦးစီး ဌာန၏ စည္းၾကပ္ဥပေဒမ်ားအေၾကာင္းကို ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွူး ေဒၚၾကည္ေအးမွလည္းေကာင္း၊ အလုပ္သမားေရးရာအျငင္းပြားမွုေျဖရွင္းေရးဥပေဒမ်ားအေၾကာင္းကို ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွူး ေဒၚဝင္းမာဦးမွလည္းေကာင္း၊ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ လူမွုဖူလုံေရးဥပေဒအေၾကာင္းကို လက္ေထာက္ ညႊန္ၾကားေရးမွူး ေဒၚသင္းသင္းဦးမွလည္းေကာင္း ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္။ အခမ္းအနားကို ညေန(၅:၀၀) နာရီ အခ်ိန္တြင္ ႐ုပ္သိမ္းခဲ့ပါသည္။