မြန္ျပည္နယ္၊ မုဒံုၿမိဳ႕တြင္ အလုပ္သမားေရးရာဥပေဒမ်ားအား အလုပ္သမားမ်ား သိရွိလိုက္နာ ခံစားနိုင္ေရး ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးပြဲအခမ္းအနား က်င္းပခဲ့ျခင္း

မုဒုံၿမိဳ႕၊ ဇြန္လ ၂၀ ရက္
အလုပ္သမား၊ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အားဝန္ႀကီးဌာန လက္ေအာက္ရွိ ဦးစီး ဌာနမ်ားအလိုက္ မိမိတို႔သက္ဆိုင္ရာ အလုပ္သမားေရးရာ ဥပေဒမ်ား အသိပညာေပးေဆြးေႏြးပြဲကို ၂၀-၆-၂၀၁၇ ရက္ေန႔ နံနက္(၁၀:၀၀) နာရီအခ်ိန္တြင္ မြန္ျပည္နယ္၊ မုဒုံၿမိဳ႕၊ ဟသၤာခန္းမ၌ က်င္းပ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။
ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ မုဒုံၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉး ဦးေက်ာ္ထင္မွ အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကားခဲ့ၿပီး မြန္ျပည္နယ္ အလုပ္သမားညႊန္ၾကားေရးဦးစီးဌာနမွ ညႊန္ၾကားေရးမႉး ေဒၚျမတ္ျမတ္ေထြး၊ လက္ေထာက္ညႊန္ၾကားေရးမႉး ေဒၚတိုးတိုးခ်စ္၊ ဦးစီးအရာရွိ ေဒၚျမတ္မင္းေဝတို႔မွ အလုပ္သမား ညြန္ၾကားေရးဦးစီးဌာန၏စည္းၾကပ္ဥပေဒမ်ားအေၾကာင္းအားလည္းေကာင္း၊ မြန္ျပည္နယ္အလုပ္႐ုံ ႏွင့္ အလုပ္သမားဥပေဒစစ္ေဆးေရးဦးစီးဌာနမွ ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမႉး ေဒၚၾကည္ေအးမွ အလုပ္႐ုံႏွင့္ အလုပ္သမားဥပေဒစစ္ေဆးေရးဦးစီးဌာန၏ စည္းၾကပ္ဥပေဒမ်ားအေၾကာင္းအား လည္းေကာင္း၊ မြန္ျပည္နယ္ အလုပ္သမားဆက္ဆံေရးဦးစီးဌာနမွ ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမႉး ေဒၚဝင္းမာဦးမွ အလုပ္သမားေရးရာအျငင္းပြားမႈ ေျဖရွင္းေရးဥပေဒအေၾကာင္းအား လည္းေကာင္း၊ မြန္ျပည္နယ္ လူမႈဖူလုံေရးအဖြဲ႕မွ လက္ေထာက္ညႊန္ၾကားေရးမႉး ေဒၚသင္းသင္းဦးမွ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ လူမႈဖူလုံေရးဥပေဒအေၾကာင္းအားလည္းေကာင္း၊ မုဒုံၿမိဳ႕နယ္ အမ်ိဳးသားမွတ္ပုံတင္ေရး ဦးစီးဌာနမွ ဦးစီးအရာရွိ ဦးဝင္းျမင့္ေအာင္မွ ျမန္မာနိုင္ငံသားမ်ား မွတ္ပုံတင္ျခင္းဥပေဒအေၾကာင္းအား လည္းေကာင္း အသီးသီး ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။
အဆိုပါေဆြးေႏြးပြဲသို႔ မုဒုံၿမိဳ႕ရွိ ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးမ်ား၊ စက္႐ုံ၊ အလုပ္႐ုံ၊ ဆိုင္အလုပ္ ဌာနမ်ား၊ ကုမၸဏီမ်ား၊ ပုဂၢလိကဘဏ္မ်ားမွ အလုပ္ရွင္မ်ားႏွင့္ အလုပ္သမားမ်ား က်ား (၉၇)ဦး၊ မ(၅၅) ဦး၊ စုစုေပါင္း (၁၅၂) ဦး တို႔ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။ အခမ္းအနားကို ေန႔လည္(၁၂:၀၀) နာရီ အခ်ိန္တြင္ ႐ုတ္သိမ္းခဲ့ပါသည္။

လူမႈဖူလုံေရးအဖြဲ႕မွ လက္ေထာက္ညႊန္ၾကားေရးမႉး ေဒၚသင္းသင္းဦးမွ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ လူမႈဖူလုံေရးဥပေဒအေၾကာင္းအား ေဆြးေႏြးေျပာၾကားေနစဥ္
လူမႈဖူလုံေရးအဖြဲ႕မွ လက္ေထာက္ညႊန္ၾကားေရးမႉး ေဒၚသင္းသင္းဦးမွ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ လူမႈဖူလုံေရးဥပေဒအေၾကာင္းအား ေဆြးေႏြးေျပာၾကားေနစဥ္