အလုပ္သမားေရးရာဥပေဒမ်ားအေၾကာင္း သိေကာင္းစရာမ်ား ရွင္းလင္းေဆြးေႏြး ေဟာေျပာျခင္းအခမ္းအနား

မႏၲေလးၿမိဳ႕၊ စက္တင္ဘာလ ၁ ရက္
အလုပ္သမား ၊ လူဝင္မွုႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အားဝန္ႀကီးဌာန၊ လူမွုဖူလုံေရးအဖြဲ႕ ႏွင့္ အလုပ္႐ုံႏွင့္အလုပ္သမားဥပေဒစစ္ေဆးေရး ဦးစီးဌာနတို႔ေပါင္းစပ္၍ ႀကီးၾကပ္ေဆာင္ရြက္ သည့္ ဥပေဒမ်ားအား ၁-၉-၂၀၁၇ရက္ေန႔ နံနက္(၁၀:၀၀)နာရီ အခ်ိန္တြင္ ျပည္ႀကီးတံခြန္ၿမိဳ႕နယ္၊ စက္မွုဇုန္(၁)ရွိ ႏွင္းဆီေဆးေၾကာသန႔္စင္စက္႐ုံ၊ စက္႐ုံအစည္းအေဝးခန္းမ၌ အသိပညာေပး ေဆြးေႏြးပြဲက်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ရာ အခမ္းအနားသို႔ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး၊ လူမွုဖူလုံေရး႐ုံး၊ တိုင္းေဒသႀကီးတာဝန္ခံအရာရွိ၊ ျပည္ႀကီးတံခြန္ၿမိဳ႕နယ္၊ ၿမိဳ႕နယ္လူမွုဖူလုံေရး႐ုံး၊ ႐ုံးခြဲတာဝန္ခံ ႏွင့္ နယ္ေျမတာဝန္ခံ ဒုတိယဦးစီးမွူး၊ အလုပ္႐ုံႏွင့္အလုပ္သမား ဥပေဒစစ္ေဆးေရးဦးစီးဌာန၊ တိုင္းေဒသႀကီးစစ္ေဆးေရးမွူးႏွင့္ ဦးစီးအရာရွိမ်ား၊ ျပည္ႀကီးတံခြန္ၿမိဳ႕နယ္၊ အလုပ္႐ုံႏွင့္အလုပ္ သမားဥပေဒစစ္ေဆးေရးဦးစီးဌာန၊ ဦးစီးအရာရွိႏွင့္ စက္႐ုံမွတာဝန္ရွိသူမ်ား၊အလုပ္သမားမ်ား၊ စုစုေပါင္း (၃၄၄) ဦးတို႔ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။
အဆိုပါအခမ္းအနားတြင္ အလုပ္႐ုံႏွင့္အလုပ္သမား ဥပေဒစစ္ေဆးေရးဦးစီးဌာန၊ တိုင္းေဒသႀကီးစစ္ေဆးေရးမွူး ဦးထိန္ဝင္းဦးမွ ဝန္ႀကီးဌာနေအာက္ရွိ ဦးစီးဌာနမ်ား ႀကီးၾကပ္ ေဆာင္ရြက္သည့္ ဥပေဒမ်ားအေၾကာင္း ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ ထို႔ေနာက္ တိုင္းေဒသႀကီး လူမွုဖူလုံေရး႐ုံး၊ တိုင္းေဒသႀကီးတာဝန္ခံအရာရွိ ဦးလွျမင့္မွ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ လူမွုဖူလုံေရးဥပေဒပါ တာဝန္မ်ားႏွင့္္ အက်ိဳးခံစားခြင့္္မ်ားအေၾကာင္း အသိပညာေပးေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္။ ၎ေနာက္ အလုပ္႐ုံႏွင့္ အလုပ္သမားဥပေဒစစ္ေဆးေရးဦးစီးဌာန၊ ျပည္ႀကီးတံခြန္ၿမိဳ႕နယ္႐ုံး၊ ဦးစီးအရာရွိ ေဒၚႏွင္းယုေဝႏွင့္ ဦးစီးအရာရွိ(၂)ဦးတို႔မွ ၎တို႔စည္းၾကပ္သည့္ ဥပေဒမ်ားအေၾကာင္း အသိ ပညာေပးေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္။ ထို႔ေနာက္ အလုပ္သမားမ်ားမွ သိရွိလိုသည့္ အခ်က္အလက္ မ်ားအား လူမွုဖူလုံေရးအဖြဲ႕ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ေမးျမန္းခ်က္မ်ားအား တိုင္းေဒသႀကီး တာဝန္ခံအရာရွိမွလည္းေကာင္း၊ အလုပ္႐ုံႏွင့္အလုပ္သမား ဥပေဒစစ္ေဆးေရးဦးစီးဌာနႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ေမးျမန္းခ်က္မ်ားအား တိုင္းေဒသႀကီးစစ္ေဆးေရးမွူးမွလည္းေကာင္း၊ ရွင္းလင္း ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး အခမ္းအနားကို (၁၄:၄၅) နာရီအခ်ိန္တြင္ ႐ုတ္သိမ္းခဲ့ပါသည္။