မြန္ျပည္နယ္၊ သံျဖဴဇရပ္ၿမိဳ႕တြင္ ဝန္ႀကီးဌာနလက္ေအာက္ရွိ မိတ္ဖက္ဌာနမ်ား၏ ဦးစီးဌာနအလိုက္ သက္ဆိုင္ရာဥပေဒေရးရာမ်ား အသိပညာေပးေဆြးေႏြးပြဲ က်င္းပျပဳလုပ္ျခင္း

အလုပ္သမား၊လူဝင္မွုႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ျပည္သူ႔အင္အားဝန္ႀကီးဌာန၊မြန္ျပည္နယ္ လူမွုဖူလုံေရးအဖြဲ႕ႏွင့္ ဝန္ႀကီးဌာနမိတ္ဖက္ဌာနတို႔ပူးေပါင္း၍အလုပ္သမားေရးရာ ဥပေဒမ်ား အသိပညာေပးေဆြးေႏြးပြဲ အခမ္းအနားကို၂၉-၅-၂၀၁၇ရက္ေန႔နံနက္(၁၀:၀၀)နာရီအခ်ိန္တြင္သံျဖဴဇရပ္ၿမိဳ႕၊ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန၊ အစည္းအေဝးခန္းမ၌က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။
အခမ္းအနားတြင္ၿမိဳ႕နယ္အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန၊ သံျဖဴဇရပ္ၿမိဳ႕၊ ၿမိဳ႕နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွူးမွအဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ဆက္လက္၍ အလုပ္သမားညႊန္ၾကားေရးဦးစီးဌာနမွ စည္းၾကပ္ဥပေဒမ်ားကို ညႊန္ၾကားေရးမွူး၊ ေဒၚျမတ္ျမတ္ေထြး၊ လက္ေထာက္ ညႊန္ၾကားေရးမွူး၊ ေဒၚတိုးတိုးခ်စ္တို႔မွလည္းေကာင္း၊ အလုပ္႐ုံႏွင့္ အလုပ္သမားဥပေဒစစ္ေဆးေရးဦးစီးဌာန၏ စည္းၾကပ္ ဥပေဒကိုဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွူး၊ ေဒၚၾကည္ေအးမွလည္းေကာင္း၊ အလုပ္သမားေရးရာအျငင္းပြားမွုေျဖရွင္းေရးဥပေဒကိုအလုပ္သမားဆက္ဆံေရးဦးစီးဌာန၊ ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွူး၊ ေဒၚဝင္းမာဦးမွလည္းေကာင္း၊ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ လူမွုဖူလုံေရးဥပေဒကိုလူမွုဖူလုံေရးအဖြဲ႕၊ လက္ေထာက္ညႊန္ၾကားေရးမွူး၊ ေဒၚသင္းသင္းဦးမွလည္းေကာင္း၊ ၿမိဳ႕နယ္ လူဝင္မွုႀကီးၾကပ္ေရးဦးစီးဌာန၊ ဦးစီးအရာရွိ၊ ဦ:စိုးမင္းလတ္မွ လူဝင္မွုႀကီးၾကပ္ေရးဆိုင္ရာဥပေဒမ်ားကိုလည္းေကာင္းရွင္းလင္းေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္။
အဆိုပါေဆြးေႏြးပြဲအခမ္းအနားသို႔ ၿမိဳ႕နယ္အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန၊ ၿမိဳ႕နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွူး၊ အလုပ္သမား၊လူဝင္မွုႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ျပည္သူ႔အင္အားဝန္ႀကီးဌာနလက္ ေအာက္ရွိ ဦးစီးဌာနမ်ားမွ ညႊန္ၾကားေရးမွူး၊ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွူးမ်ား၊လက္ေထာက္ ညႊန္ၾကားေရးမွူးမ်ား၊ဦးစီးအရာရွိမ်ားႏွင့္ အလုပ္ဌာန (၃၂) ဌာနတို႔မွ အလုပ္ရွင္ႏွင့္ အလုပ္ သမားကိုယ္စားလွယ္(၇၂)ဦးတို႔ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကၿပီးေဆြးေႏြးပြဲ အခမ္းအနားကို(၁၁:၄၅)နာရီတြင္႐ုပ္သိမ္းခဲ့ပါသည္။
ThanPhyu1
၂၀၁၂ခုႏွစ္၊ လူမွုဖူလုံးေရးဥပေဒကို ျပည္နယ္လူမွုဖူလုံေရး႐ုံးမွ လက္ေထာက္ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ေဒၚသင္းသင္းဦးမွ ေဆြးေႏြးေျပာၾကားေနစဥ္ ThanPhyu2