တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး၊ ထားဝယ္ၿမိဳ႕တြင္ ဝန္ႀကီးဌာနလက္ေအာက္ရွိ မိတ္ဖက္ဌာနမ်ား၏ ဦးစီးဌာန အလိုက္ သက္ဆိုင္ရာဥပေဒေရးရာမ်ား အသိပညာေပးေဆြးေႏြးပြဲ က်င္းပျပဳလုပ္ျခင္း

အလုပ္သမား၊ လူဝင္မွုႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အားဝန္ႀကီးဌာန လက္ေအာက္ရွိ ဦးစီး ဌာနမ်ားအလိုက္ မိမိတို႔သက္ဆိုင္ရာ စည္းၾကပ္ေဆာင္ရြက္ရေသာဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အသိပညာေဆြးေႏြးပြဲကို (၃-၆-၂၀၁၇) ရက္ေန႔တြင္ ထားဝယ္ၿမိဳ႕ရွိ ဟိုင္ယြမ္ အေအးခန္းစက္႐ုံ၊ ႐ုံးခန္း၌ က်င္းပျပဳလုပ္ရာ အလုပ္သမားညႊန္ၾကားေရးဦးစီးဌာန၊ အလုပ္႐ုံႏွင့္ အလုပ္သမားဥပေဒစစ္ေဆးေရးဦးစီးဌာန၊ လူမွုဖူလုံေရးအဖြဲ႕၊ အလုပ္သမားဆက္ဆံေရးဦးစီးဌာန တို႔မွ တိုင္းေဒသႀကီးဦးစီးမွူးမ်ားႏွင့္ လူဝင္မွုႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ အမ်ိဳးသားမွတ္ပုံတင္ေရးဦးစီးဌာန မွ ခရိုင္ဦးစီးမွူးတို႔က အလုပ္သမားမ်ား သိသင့္သိထိုက္ေသာဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒမ်ားႏွင့္လုပ္ငန္းခြင္ ႏွင့္ပတ္သက္၍ အလုပ္သမားမ်ား ေဆာင္ရန္၊ ေရွာင္ရန္တို႔ကို (၁၃:၃၀) နာရီမွ (၁၅:၄၅) နာရီအထိ အက်ယ္တဝင့္ အသိပညာေပးေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး (၁၅:၄၅) နာရီမွ (၁၆:၄၀) နာရီ အထိ လူမွုဖူလုံေရး ေဆးခန္းမွ ေဆးကုသမွုမ်ား ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။
အဆိုပါ ေဆြးေႏြးပြဲသို႔ ေအာက္ပါ အလုပ္ရွင္ကိုယ္စားလွယ္ႏွင့္ အလုပ္သမားမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္-

စဥ္ စက္ရံုအမည္ အလုပ္ရွင္ကိုယ္စားလွယ္ အလုပ္သမား စုစုေပါင္း
(၁) ဟိုင္ယြမ္အေအးခန္း ၃၈ ၃၉
(၂) Tranlink Co.,Ltd ၃၇ ၃၉
(၃) မိဘေမတၱာေရခဲစက္ ၂၂ ၂၃
စုစုေပါင္း ၉၇ ၁၀၁

အသိပညာေပးေဆြးေႏြးမႈ Htarwel1

ေဆးကုသေပးမႈ Htarwel2