ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား

ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕တြင္ အလုပ္သမားေရးရာဥပေဒမ်ား အသိပညာေပးေဆြးေႏြးေဟာေျပာပြဲအခမ္းအနား က်င္းပခဲ့ျခင္း

မႏၱေလးၿမိဳ႕တြင္ အလုပ္သမားေရးရာဥပေဒမ်ားအေၾကာင္း သိေကာင္းစရာမ်ား ရွင္းလင္းေဆြးေႏြး ေဟာေျပာျခင္းအခမ္းအနား က်င္းပခဲ့ျခင္း

မြန္ျပည္နယ္၊ မုဒံုၿမိဳ႕တြင္ အလုပ္သမားေရးရာဥပေဒမ်ားအား အလုပ္သမားမ်ား သိရွိလိုက္နာ ခံစားနိုင္ေရး ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးပြဲအခမ္းအနား က်င္းပခဲ့ျခင္း

ၿမိတ္ခရိုင္၊ တနသၤာရီၿမိဳ႕တြင္ အလုပ္သမားေရးရာဥပေဒမ်ားအား အလုပ္သမားမ်ား သိရွိလိုက္နာ ခံစားနိုင္ေရး ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးပြဲအခမ္းအနား က်င္းပျပဳလုပ္ျခင္း

ၿမိတ္ခရိုင္၊ ပုေလာၿမိဳ႕တြင္ အလုပ္သမားေရးရာဥပေဒမ်ားအား အလုပ္သမားမ်ား သိရွိလိုက္နာ ခံစားနိုင္ေရး ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးပြဲအခမ္းအနား က်င္းပျပဳလုပ္ျခင္း

မြန္ျပည္နယ္၊ သံျဖဴဇရပ္ၿမိဳ႕တြင္ ဝန္ႀကီးဌာနလက္ေအာက္ရွိ မိတ္ဖက္ဌာနမ်ား၏ ဦးစီးဌာနအလိုက္ သက္ဆိုင္ရာဥပေဒေရးရာမ်ား အသိပညာေပးေဆြးေႏြးပြဲ က်င္းပျပဳလုပ္ျခင္း

တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း၊ ဝန္ႀကီးဌာနလက္ေအာက္ရွိ မိတ္ဖက္ဌာနမ်ား၏ ဦးစီးဌာန အလိုက္ သက္ဆိုင္ရာဥပေဒေရးရာမ်ား အသိပညာေပးေဆြးေႏြးပြဲ က်င္းပျပဳလုပ္ျခင္း