လူ႔စြမ္းအားဖြံ့ၿဖိဳးမႈအညႊန္းကိန္းအသုံးျပဳသူမ်ား၏ အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲက်င္းပျခင္း

ေနျပည္ေတာ္

၈-၁၂-၂၀၁၆

လူ႔စြမ္းအားဖြံ့ၿဖိဳးမႈအညႊန္းကိန္းအသုံးျပဳသူမ်ား၏ အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲ အခမ္းအနားကို၈-၁၂-၂၀၁၆ ရက္ေန႔ နံနက္ ၁၀:၀၀ နာရီတြင္ ေနျပည္ေတာ္၊ အလုပ္သမား၊ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရး ႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အားဝန္ႀကီးဌာန စုေဝးခန္းမ၌ က်င္းပပါသည္။ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားတြင္အလုပ္သမား၊ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အားဝန္ႀကီး ဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးသိန္းေဆြက အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကားရာတြင္ လူ႔စြမ္းအားဖြံ့ၿဖိဳး တိုးတက္မႈ အညႊန္းကိန္းမ်ား ေဖာ္ထုတ္အသုံးျပဳေရးဆိုင္ရာ အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲသည္ ျမန္မာနိုင္ငံ ၏လူ႔စြမ္းအား အရင္းအျမစ္ ဖြံ့ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ားအတြက္ အေထာက္အကူျပဳသည့္လုပ္ငန္းရပ္ တစ္ခုအျဖစ္မိမိတို႔ ဝန္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ အေလးထားစီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း၊ လူ႔စြမ္းအားဆိုင္ရာ စီမံကိန္းမ်ားကို စနစ္တက်ေရးဆြဲ အေကာင္ အထည္ေဖာ္နိုင္ရန္အတြက္ တိက်မွန္ကန္ၿပီး၊ ယုံၾကည္ကိုးစားေလာက္ေသာ လူ႔စြမ္းအားဆိုင္ ရာစာရင္းအင္း အခ်က္အလက္မ်ား ရရွိရန္အထူး လိုအပ္ေၾကာင္း၊ စီမံကိန္းႏွင့္စာရင္းအင္းအခ်က္အလက္မ်ားသည္ တစ္ခုႏွင့္တစ္ခု ဆက္စပ္ေနၿပီး စီမံကိန္းမ်ား ေအာင္ျမင္ေရးသည္မူလအေျချပဳထားေသာ စာရင္းအခ်က္အလက္ေပၚတြင္ မူတည္ ေနေၾကာင္း၊လူ႔စြမ္းအားဖြံ့ၿဖိဳးမႈအညႊန္းကိန္းမ်ား လက္စြဲစာအုပ္ျပဳစုထုတ္ေဝျခင္း၏ အက်ိဳးရလဒ္ မွာစာရင္းအင္းဆိုင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားသည္ဌာနဆိုင္ရာမ်ား၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ လုပ္ေဆာင္ရမည့္ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္လက္ေတြ႕အေထာက္အကူျပဳေစနိုင္ေၾကာင္း၊အခ်ိန္ႏွင့္တစ္ေျပးညီ မွန္ကန္ကိုက္ညီမႈရွိသည့္ ကိန္းဂဏန္းအခ်က္အလက္မ်ားသည္ နိုင္ငံတစ္နိုင္ငံ၊ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခု ၏ဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္မႈမ်ားကို မီးေမာင္းထိုးျပေနေၾကာင္း၊ မိမိတို႔နိုင္ငံတြင္ဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္မႈရွိေနသည္ကို ယခုစာအုပ္တြင္ပါေသာ အညႊန္းကိန္းမ်ား ကိုၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ေတြ႕ရွိနိုင္ မွာျဖစ္ေၾကာင္း၊ လူ႔စြမ္းအား ဖြံ့ၿဖိဳးမႈအညႊန္းကိန္းမ်ား လက္စြဲစာအုပ္သည္ အစိုးရဌာနမ်ား၊ NGO မ်ားနဲ႔ ျပည္တြင္းျပည္ပ ရင္းႏွီးျမႇပ္ႏွံသူမ်ား၊ Researcher မ်ားအတြက္ မ်ားစြာအေထာက္ အကူျဖစ္ေစတာေၾကာင့္ အညႊန္းကိန္းမ်ားမွန္ကန္ေရးႏွင့္ အရွည္တည္တံ့ေစေရးအတြက္ ဝိုင္းဝန္းအႀကံေပးၿပီးႀကိဳးပမ္း အေကာင္အထည္ ေဖာ္ၾကရန္ တိုက္တြန္းေျပာၾကားပါသည္။ လူ႔စြမ္းအားဖြံ့ၿဖိဳးမႈ အညႊန္းကိန္းမ်ား လက္စြဲစာအုပ္သည္ အလုပ္သမား၊ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အားဝန္ႀကီးဌာန တစ္ခုတည္း အားထုတ္ေဆာင္ရြက္၍မရဘဲ သက္ဆိုင္တဲ့ဦးစီးဌာနမ်ား၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအားလုံး ပူးေပါင္းပါဝင္မွသာ ေအာင္ျမင္နိုင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသြားသည္။
အဆိုပါအခမ္းအနားသို႔ အလုပ္သမား၊ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အားဝန္ႀကီး ဌာနေအာက္ရွိ ဦးစီးဌာနမ်ားမွ ညႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္မ်ားႏွင့္ တာဝန္ရွိသူမ်ား၊ လူ႔စြမ္းအားဖြံ့ၿဖိဳးမႈ အညႊန္းကိန္းႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ ဦးစီးဌာနအသီးသီးမွ ညႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္မ်ား၊ လူ႔စြမ္းအား ဖြံ့ၿဖိဳးမႈ အညႊန္းကိန္းမ်ား လက္စြဲ စာအုပ္ပုံမွန္ျပဳစုထုတ္ျပန္နိုင္ေရး အေထာက္အကူျပဳလုပ္ငန္း အဖြဲ႕အဖြဲ႕ဝင္မ်ား၊အညႊန္းကိန္းႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ ဌာနမ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ေလ့လာသူ မ်ား စုစုေပါင္း(၇၀)ဦးခန္႔ တက္ေရာက္ၾကပါသည္။
ေန႔လည္ပိုင္းတြင္ အလုပ္သမားညႊန္ၾကားေရးဦးစီးဌာန၊ ညႊန္ၾကားေရးမႉး ေဒၚစႏၵာေအး က လူ႔စြမ္းအားဖြံ့ၿဖိဳးမႈ အညႊန္းကိန္းမ်ား ပုံမွန္ျပဳစုထုတ္ျပန္နိုင္ေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့မႈအေျခအေန ႏွင့္ ယခင္ႏွစ္ကခ်မွတ္ခဲ့သည့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအေပၚ အေကာင္အထည္ ေဖာ္နိုင္မႈအေျခအေနကို သုံးသပ္တင္ျပခဲ့ၿပီး တင္ျပခ်က္မ်ားကအေပၚ အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲသို႔ တက္ေရာက္ လာေသာ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ကအႀကံျပဳေဆြးေႏြး ခဲ့ၾကပါသည္။ အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲသို႔တက္ေရာက္လာၾကသည့္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက လူ႔စြမ္းအားဖြံ့ၿဖိဳးမႈ အညႊန္းကိန္းမ်ား ေရရည္တည္တံ့ေရးႏွင့္ စဥ္ဆက္မျပတ္ ရရွိနိုင္မည့္ အညႊန္းကိန္းမ်ားရရွိေရး၊ ပုဂၢလိကက႑မွ အညႊန္းကိန္းမ်ားရရွိေစေရးႏွင့္ လူ႔စြမ္းအားဖြံ့ၿဖိဳးမႈ အညႊန္းကိန္းမ်ား လက္စြဲ စာအုပ္ပိုမိုတိုးတက္ေရးတို႔အတြက္ အဖြဲ႕လိုက္ေဆြးေႏြးသုံးသပ္အႀကံျပဳတင္ျပၾကၿပီး အဖြဲ႕လိုက္ တင္ျပခ်က္မ်ားအေပၚ ျပန္လည္သုံးသပ္၍ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္မည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ေဆြးေႏြးၾကၿပီး အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲကို ညေနပိုင္းတြင္႐ုပ္သိမ္းခဲ့ ပါသည္။

HR Forum1