အမွတ္ေပးစနစ္ျဖင့္ အလုပ္ခန္႔ထားမည့္စနစ္(Recruitment Point System) ျဖင့္ ဒုတိယအႀကိမ္ ကိုရီးယားဘာသာအရည္အခ်င္းစစ္ (EPS-TOPIK , Computer Based Test) စာေမးပြဲ၊ အေျခခံကၽြမ္းက်င္မႈစစ္ေဆးျခင္း (Skills Test) နွင့္ လုပ္ကိုင္နုိင္မႈ အရည္အေသြး စစ္ေဆးျခင္း (Competency Test) မ်ား က်င္းပျပဳလုပ္ရန္ ေၾကညာခ်က္

ေနျပည္ေတာ္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၈ ရက္

အမွတ္ေပးစနစ္ျဖင့္ အလုပ္ခန္႔ထားမည့္စနစ္(Recruitment Point System) ျဖင့္ ဒုတိယအႀကိမ္ ကိုရီးယားဘာသာအရည္အခ်င္းစစ္ (EPS-TOPIK , Computer Based Test) စာေမးပြဲ၊ ကၽြမ္းက်င္မႈစမ္းသပ္စစ္ေဆးျခင္း (Skills Test)ႏွင့္ လုပ္ကိုင္နိုင္မႈအရည္အေသြးစစ္ေဆးျခင္း(Competency Test ) မ်ား က်င္းပမည့္အစီအစဥ္မွာ ေအာက္ပါအတိုင္း ျဖစ္ပါသည္-
ေၾကညာခ်က္အျပည့္အစံု ဖတ္ရႈရန္ .......... (710)