အမှတ်ပေးစနစ်ဖြင့် အလုပ်ခန့်ထားမည့်စနစ်(Recruitment Point System)အရ ကျွမ်းကျင်မှုစမ်းသပ်စစ်ဆေးခြင်း
(Skills Test)နှင့်လုပ်ကိုင်နိုင်မှုအရည်အချင်းစစ်ဆေးခြင်း(Compentency Test )
စမ်းသပ်စစ်ဆေးမှုကျင်းပမည့်အစီအစဉ် အသိပေးကြေညာချက်

အမှတ်ပေးစနစ်ဖြင့် အလုပ်ခန့်ထားမည့်စနစ်(Recruitment Point System)အရ ကျွမ်းကျင်မှုစမ်းသပ်စစ်ဆေးခြင်း (Skills Test)နှင့် လုပ်ကိုင်နိုင်မှုအရည်အချင်းစစ်ဆေးခြင်း(Compentency Test ) စမ်းသပ်စစ်ဆေးမှုကျင်းပမည့်အစီအစဉ်မှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါသည်-

အျပည့္အစံု သိရွိႏိုင္ပါရန္ ................... (651)

 

တင်သွင်းရမည့် အထောက်အထား နမူနာပုံစံများမှာ…အေထာက္အထားနမူနာပံုစံမ်ား ရယူရန္....... (404)