အမွတ္ေပးစနစ္ျဖင့္ အလုပ္ခန္႔ထားမည့္စနစ္(Recruitment Point System)အရ ကၽြမ္းက်င္မႈစမ္းသပ္စစ္ေဆးျခင္း
(Skills Test)ႏွင့္လုပ္ကိုင္နိုင္မႈအရည္အခ်င္းစစ္ေဆးျခင္း(Compentency Test )
စမ္းသပ္စစ္ေဆးမႈက်င္းပမည့္အစီအစဥ္ အသိေပးေၾကညာခ်က္

အမွတ္ေပးစနစ္ျဖင့္ အလုပ္ခန္႔ထားမည့္စနစ္(Recruitment Point System)အရ ကၽြမ္းက်င္မႈစမ္းသပ္စစ္ေဆးျခင္း (Skills Test)ႏွင့္ လုပ္ကိုင္နိုင္မႈအရည္အခ်င္းစစ္ေဆးျခင္း(Compentency Test ) စမ္းသပ္စစ္ေဆးမႈက်င္းပမည့္အစီအစဥ္မွာ ေအာက္ပါအတိုင္း ျဖစ္ပါသည္-

အျပည့္အစံု သိရွိႏိုင္ပါရန္ ................... (442)

 

တင္သြင္းရမည့္ အေထာက္အထား နမူနာပံုစံမ်ားမွာ…အေထာက္အထားနမူနာပံုစံမ်ား ရယူရန္....... (275)

Leave a Reply