ထိုင္းနိုင္ငံအစိုးရမွ ထုတ္ေပးထားေသာ ယာယီေနထိုင္အလုပ္လုပ္ကိုင္ခြင့္လက္မွတ္ (ဘတ္ကတ္ ေခၚ TR – 38) ကိုင္ေဆာင္ထားေသာ ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ားအား အေထာက္အထားထုတ္ေပးမည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ ပူးတြဲပါ ပံုစံမ်ား

ပူးတြဲ (၁) “သာမန္နိုင္ငံကူးလက္မွတ္ ေလၽွာက္ထားသူ၏ ကိုယ္ေရးမွတ္တမ္း ထိန္းသိမ္းရန္ပုံစံ အျပည့္အစံု သိရွိႏိုင္ပါရန္ .......... (165)

ပူးတြဲ (၂) “Counter Services Co., Ltd မ်ားစာရင္း အျပည့္အစံု သိရွိႏိုင္ပါရန္ .......... (143)

ပူးတြဲ (၃) “CI ေလၽွာက္ထားသူ၏ ကိုယ္ေရးမွတ္တမ္း ထိန္းသိမ္းရန္ပုံစံ အျပည့္အစံု သိရွိႏိုင္ပါရန္ .......... (176)