အနည္းဆုံးအခေၾကးေငြသတ္မွတ္ေရးဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသားေကာ္မတီ၏ ဒုတိယအႀကိမ္ညႇိႏွိုင္းအစည္း အေဝးက်င္းပ

ေနျပည္ေတာ္ ဇူလိုင္လ ၇ ရက္
အနည္းဆုံးအခေၾကးေငြသတ္မွတ္ေရးဆိုင္ရာအမ်ိဳးသားေကာ္မတီ ညႇိႏွိုင္းအစည္းအေဝးကို ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္ လ ၇ ရက္ေန႔ နံနက္ ၀၉၀၀ အခ်ိန္တြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိအလုပ္သမား၊ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အားဝန္ႀကီးဌာနအစည္းအေဝးခန္းမတြင္ က်င္းပခဲ့သည္။
အဆိုပါ ညႇိႏွိုင္းအစည္းအေဝးသို႔ အနည္းဆုံးအခေၾကးေငြသတ္မွတ္ေရးဆိုင္ရာအမ်ိဳးသားေကာ္မတီ ဥကၠ႒ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးဦးသိန္းေဆြႏွင့္အတူ အမ်ိဳးသားေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ျပည္ေထာင္စုနယ္ေျမ၊ တိုင္းေဒသႀကီး၊ျပည္နယ္ေကာ္မတီမ်ားမွသက္ဆိုင္ရာဝန္ႀကီးမ်ားႏွင့္အတြင္းေရးမႉးမ်ား၊ သက္ဆိုင္ရာ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားမွ တာဝန္ရွိပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ ညႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္မ်ား၊ အလုပ္သမားအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ အလုပ္ရွင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ကၽြမ္းက်င္သူပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ား၊ ဝန္ႀကီးဌာနမွတာဝန္ရွိသူမ်ား ႏွင့္ အျခားဖိတ္ၾကားထားသူမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။
အစည္းအေဝး၌ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးကအမွာစကားေျပာၾကားရာတြင္ ၂၀၁၃ခုႏွစ္၊ အနည္းဆုံး အခေၾကးေငြဥပေဒပုဒ္မ ၃၊ ပုဒ္မခြဲ(ဂ)အရ အနည္းဆုံးအခေၾကးေငြသတ္မွတ္ေရးဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသား ေကာ္မတီကို နိုင္ငံေတာ္သမၼတ႐ုံးမွ ၁၆-၂-၂၀၁၇ရက္ေန႔တြင္ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာအမွတ္ (၂၃/၂၀၁၇) ျဖင့္ဒုတိယအႀကိမ္ ဖြဲ႕စည္းတာဝန္ေပးအပ္ခဲ့ေၾကာင္း၊
အနည္းဆုံးအခေၾကးေငြနည္းဥပေဒတြင္ ႏႈန္းထားသတ္မွတ္ေရးႏွင့္ ထိုႏႈန္းထားမ်ားကို ျပန္လည္သုံးသပ္ျပင္ဆင္ေရးတို႔ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ အမ်ိဳးသားေကာ္မတီ၏ ပုံမွန္အစည္းအေဝးကို လိုအပ္လၽွင္ ပုံမွန္အစည္းအေဝးႏွင့္ အထူးအစည္းအေဝး ကို က်င္းပသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊
ပထမအႀကိမ္ အမ်ိဳးသားေကာ္မတီ၏ အစည္းအေဝးဆုံးျဖတ္ခ်က္အရ အနည္းဆုံး အခေၾကးေငြ ဥပေဒပုဒ္မ ၅ ၊ပုဒ္မခြဲ(ခ)ႏွင့္အညီ အနည္းဆုံးအခေၾကးေငြ သတ္မွတ္ေရးဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသားေကာ္မတီ မွျပည္ေထာင္နယ္ေျမ၊ သက္ဆိုင္ရာတိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္အနည္းဆုံး အခေၾကးေငြသတ္မွတ္ ေရးဆိုင္ရာေကာ္မတီမ်ားကို ၂၀-၆-၂၀၁၇ ရက္ေန႔တြင္ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာ အမွတ္ (၁/၂၀၁၇) ျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းတာဝန္ေပးအပ္ခဲ့ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ၊
အမ်ိဳးသားေကာ္မတီဝင္၏ တာဝန္မ်ားမွာ အမ်ိဳးသားအဆင့္မူဝါဒမ်ားခ်မွတ္ျခင္း၊ ျပည္ေထာင္စု နယ္ေျမေကာ္မတီ၊ တိုင္းေဒသႀကီးေကာ္မတီ၊ ျပည္နယ္ေကာ္မတီမ်ားသို႔ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ား သတ္မွတ္ေပးျခင္း၊ အနည္းဆုံးအခေၾကးေငြသတ္မွတ္ေရးအတြက္ သုေတသနျပဳလုပ္ခ်က္ႏွင့္ စစ္တမ္းမ်ားကိုေလ့လာစိစစ္တြက္ခ်က္ၿပီး အႀကံျပဳခ်က္မ်ားတင္ျပေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ သုေတသန ျပဳလုပ္ျခင္း၊ စာရင္းစစ္တမ္းမ်ား ေကာက္ယူစိစစ္တြက္ခ်က္ျခင္း၊ စီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ အစီအစဥ္မ်ား ခ်မွတ္ျခင္းတို႔ကို ေဆာင္ရြက္သြားရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊
အမ်ိဳးသားေကာ္မတီအေနျဖင့္ အနည္းဆုံးအခေၾကးေငြသတ္မွတ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္သုံးသပ္ ေရးတို႔အတြက္ လုပ္ငန္းအမ်ိဳးအစားအလိုက္ ထိေရာက္စြာေဆာင္ရြက္နိုင္ရန္ႏွင့္ အမ်ိဳးသား ေကာ္မတီ၏လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားကို အေထာက္အကူျပဳနိုင္ရန္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး၊ ကုန္ထုတ္ ႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း၊ အလုပ္သမားမ်ား အနည္းဆုံးအခေၾကးေငြစိစစ္ေရးလုပ္ငန္းေကာ္မတီ၊ စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္း၊ အလုပ္သမားအနည္းဆုံးအခေၾကးေငြ စိစစ္ေရးလုပ္ငန္း ေကာ္မတီ၊ အနည္းဆုံးအခေၾကးေငြဆိုင္ရာ သုေတသနျပဳလုပ္ေရးႏွင့္ အႀကံေပးလုပ္ငန္းေကာ္မတီ အပါအဝင္ အျခားလိုအပ္သည့္ လုပ္ငန္းေကာ္မတီမ်ားကို နည္းဥပေဒ ၁၂၊ ၁၄ ႏွင့္ ၁၆ တို႔အရ ဖြဲ႕စည္းသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊
အနည္းဆုံးအခေၾကးေငြဆိုင္ရာလုပ္ငန္းေကာ္မတီမ်ားသည္လိုအပ္လၽွင္ ျပည္ေထာင္စုနယ္ေျမ၊ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ျပည္နယ္မ်ားသို႔ ေျမျပင္ကြင္းဆင္းစစ္ေဆးျခင္း၊ စာရင္းစစ္တမ္းေကာက္ယူျခင္း တို႔ကို ေဆာင္ရြက္နိုင္ပါေၾကာင္း၊
အမ်ိဳးသားေကာ္မတီအေနျဖင့္ယင္းလုပ္ငန္းေကာ္မတီမ်ားဖြဲ႕စည္းေပးၿပီးယင္းအဖြဲ႕ေတြထဲမွ အႀကံဉာဏ္မ်ား၊ အေထာက္အထား အခ်က္အလက္မ်ား ရရွိလိမ့္မည္ဟု ယုံၾကည္ပါေၾကာင္း၊ အမ်ိဳးသားေကာ္မတီဝင္မ်ားမွလည္း ေဆြးေႏြးထားသည့္ လုပ္ငန္းေကာ္မတီမ်ား ဖြဲ႕စည္းရန္ သင့္/မသင့္ကို ဝိုင္းဝန္းေဆြးေႏြးေပးဖို႔တင္ျပလိုပါေၾကာင္း။
ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည့္အခ်က္မ်ားကို ေလ့လာၿပီး သတ္မွတ္သင့္သည့္ႏႈန္းထားမ်ားကို အမ်ိဳးသားေကာ္မတီသို႔ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားတင္ျပရန္ႏွင့္ အနည္းဆုံးအခေၾကးေငြသတ္မွတ္ေရးႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ အႀကံျပဳတင္ျပရာတြင္ အလုပ္ကၽြမ္းက်င္မႈႏွင့္ လုပ္ငန္းခြင္ေဘးအႏၲရာယ္ရွိမႈအလိုက္ ေလ့လာစိစစ္ၿပီး အလုပ္ခ်ိန္ တစ္နာရီ၊ တစ္ရက္၊ ရက္သတၱပတ္၊ တစ္လအတြက္ အခေၾကးေငြ၊ သတ္မွတ္ထားသည့္ႏႈန္း ထားမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္းၿပီး ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး၊ ကုန္ထုတ္ႏွင့္ဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းမ်ား၊ စိုက္ပ်ိဳးေရး ႏွင့္ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းအလိုက္၊ ေဒသအလိုက္၊ အလုပ္ကၽြမ္းက်င္မႈႏွင့္ လုပ္ငန္းခြင္ေဘးအႏၲရာယ္ရွိမႈ တို႔ကို ခြဲျခား၍ ေျပာင္းလဲလာသည့္ အေျခအေနအရပ္ရပ္တို႔ႏွင့္အညီ စိစစ္ၿပီး ၂ ႏွစ္လၽွင္ အနည္းဆုံး တစ္ႀကိမ္သတ္မွတ္ရန္၊ သုံးပြင့္ဆိုင္ေဆြးေႏြးၿပီး သတ္မွတ္သင့္သည့္ ႏႈန္းထားမ်ားကိုလည္းေျပာင္းလဲ ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အလုပ္ရွင္၊ အလုပ္သမား၊ အစိုးရ သုံးပြင့္ဆိုင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွလည္း ႏႈန္းထားမ်ားကို ေအာင္ျမင္စြာသတ္မွတ္နိုင္လိမ့္မည္ဟု ယုံၾကည္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။
ဆက္လက္၍ အနည္းဆုံးအခေၾကးေငြသတ္မွတ္ေရးဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသားေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ျပည္ေထာင္စုနယ္ေျမ၊ တိုင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္ေကာ္မတီဝင္မ်ား ႏွင့္ တက္ေရာက္လာသူမ်ားမွ လုပ္ငန္းေကာ္မတီမ်ား ဖြဲ႕စည္းရန္ ကိစၥရပ္မ်ား၊ အနည္းဆုံးအခေၾကးေငြအား အခ်ိန္ဇယားသတ္မွတ္ ထုတ္ျပန္နိုင္ေရးကိစၥရပ္မ်ား၊ ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီးအလိုက္ (သို႔မဟုတ္) လုပ္ငန္းအမ်ိဳးအစား အလိုက္ထုတ္ျပန္နိုင္ေရးကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ အနည္းဆုံးအခေၾကးေငြသတ္မွတ္နိုင္ေရးအတြက္ အျမန္ဆုံး အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္နိုင္ေရးတို႔ႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဆာင္ရြက္သင့္သည့္အေျခအေနမ်ား အားရင္းႏွီးပြင့္လင္းစြာ ျပန္လွန္ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကၿပီး အစည္းအေဝးအား ၁၃၃၀ အခ်ိန္ခန္႔တြင္ ႐ုပ္သိမ္းခဲ့ ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။