ထိုင္းနိုင္ငံတြင္ ေရာက္ရွိအလုပ္လုပ္ကိုင္ေနသည့္ ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားအတြက္ အသိေပးေၾကညာျခင္း

ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာနိုင္ငံေတာ္အစိုးရ
အလုပ္သမား၊ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အားဝန္ႀကီးဌာန
ေၾကညာခ်က္အမွတ္(၂/၂၀၁၇)
ေနျပည္ေတာ္ ၁၃၇၉ ခုႏွစ္၊ ဝါဆိုလျပည့္ေက်ာ္ ၁၀ ရက္
(၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ ၁၈ ရက္)

ထိုင္းနိုင္ငံတြင္ ေရာက္ရွိအလုပ္လုပ္ကိုင္ေနသည့္ ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားအတြက္ အသိေပးေၾကညာျခင္း

၁။        ထိုင္းနိုင္ငံရွိအလုပ္ရွင္မ်ားထံတြင္ လက္ရွိအလုပ္လုပ္ကိုင္ေနေသာ္လည္းအလုပ္ရွင္ သို႔မဟုတ္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ခြင့္လက္မွတ္ပါေနရာကြဲလြဲေနသည့္ အလုပ္သမားမ်ား၊ အေထာက္အထားရွိေသာ္လည္း သက္တမ္းကုန္ေနသျဖင့္ တရားမဝင္ျဖစ္ေနသည့္ အလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ အေထာက္အထားမဲ့ အလုပ္သမားမ်ားအေနျဖင့္ ေအာက္ပါအတိုင္းေဆာင္ရြက္ရပါမည္-

(က) အထက္ေဖာ္ျပပါ ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားသည္ မိမိ၏ အလုပ္ရွင္သို႔မဟုတ္ အလုပ္ရွင္မွ တရားဝင္ခန္႔အပ္တာဝန္ေပးထားသည့္ အလုပ္ရွင္ ကိုယ္စားလွယ္ႏွင့္အတူ ထိုင္းနိုင္ငံ၊ အလုပ္သမားဝန္ႀကီးဌာနမွ ဖြင့္လွစ္ထားေသာမွတ္ပုံတင္ေရးဆိုင္ရာ ယာယီဗဟိုဌာနမ်ားသို႔ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ ၂၄ ရက္ ေန႔မွ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဩဂုတ္လ ၇ ရက္ေန႔အထိ(၁၅ ရက္အတြင္းပိတ္ရက္မရွိ) သြားေရာက္ စာရင္းသြင္းရမည္ျဖစ္ၿပီး တာဝန္ရွိသူမ်ားက စစ္ေဆးမႈမ်ားျပဳလုပ္ၿပီးပါကအလုပ္ရွင္ႏွင့္အလုပ္သမားအျဖစ္ သတ္မွတ္ေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။
(ခ) ထိုင္းနိုင္ငံရွိမွတ္ပုံတင္ေရးဆိုင္ရာယာယီဗဟိုဌာနမွ အလုပ္ရွင္ႏွင့္အလုပ္သမားအျဖစ္ စိစစ္အတည္ျပဳၿပီးေသာအခါ မည္သူမည္ဝါျဖစ္ေၾကာင္း သက္ေသခံလက္မွတ္ (Certificate of Identity- CI) ျပဳလုပ္နိုင္ရန္အတြက္ ေထာက္ခံခ်က္စာရြက္စာတမ္းမ်ားထုတ္ယူရပါမည္။(အဆိုပါလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတြက္ အခမဲ့ ေဆာင္ရြက္ေပးမည္ျဖစ္ပါသည္)
(ဂ) မွတ္ပုံတင္ေရးဆိုင္ရာယာယီဗဟိုဌာနမွ စိစစ္အတည္ျပဳၿပီးသည့္ ေထာက္ခံခ်က္စာရြက္စာတမ္းမ်ားႏွင့္အတူထိုင္းနိုင္ငံရွိ Counter Service Co., Ltd မွ ဖြင့္လွစ္ထားေသာနီးစပ္ရာေငြသြင္းေကာင္တာမ်ားသို႔ သြားေရာက္၍မည္သူမည္ဝါျဖစ္ေၾကာင္းသက္ေသခံလက္မွတ္ (Certificate of Identity- CI) စာအုပ္အတြက္ထိုင္းဘတ္ေငြ ၃၀၀ ေပးသြင္းၿပီးေငြသြင္းေျပစာအားရယူရပါမည္။
(ဃ) အဆိုပါေငြသြင္းေျပစာႏွင့္အတူေျပစာေပၚ၌ သတ္မွတ္ေပးထားသည့္ေန႔ရက္တြင္မည္သူမည္ဝါျဖစ္ေၾကာင္းသက္ေသခံလက္မွတ္ (Certificate of Identity- CI) ထုတ္ယူရမည့္စခန္း၌ CI စာအုပ္ေလၽွာက္ထားထုတ္ယူရပါမည္။
(င) မည္သူမည္ဝါျဖစ္ေၾကာင္းသက္ေသခံလက္မွတ္ (Certificate of Identity- CI)စာအုပ္ရရွိၿပီးပါကအလုပ္သမားမ်ားအေနျဖင့္ ေနထိုင္ခြင့္ (Visa) ႏွင့္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ခြင့္လက္မွတ္ (Work Permit) တို႔ ရရွိေရးဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ ရပါမည္။

၂။ ေနထိုင္ခြင့္(Visa) ၊ အလုပ္လုပ္ကိုင္ခြင့္လက္မွတ္ (Work Permit) ၊ က်န္းမာေရးစစ္ေဆးျခင္းႏွင့္လူမႈဖူလုံေရးကတ္ ျပဳလုပ္ျခင္းမ်ားကိုထိုင္းနိုင္ငံ၏ဥပေဒႏွင့္အညီသတ္မွတ္ေနရာ၌ ေဆာင္ရြက္ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။
၃။ အဆိုပါ လုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ အခက္အခဲရွိပါကထိုင္းနိုင္ငံရွိအလုပ္သမားသံအရာရွိမ်ားႏွင့္ အလုပ္သမားညႊန္ၾကားေရးဦးစီးဌာန၊ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားဌာနခြဲ၏ ေအာက္ပါဖုန္းနံပါတ္မ်ားအားဆက္သြယ္အကူအညီေတာင္းခံနိုင္ပါသည္-

(က) ဦးမိုးေအာင္ခိုင္- ၀၀၆၆- ၆၃၃၁၄၁၉၉၂, ၀၀၆၆-၉၄၈၈၄၅၄၈၄,
၀၀၆၆- ၈၂၀၇၁၈၇၂၇
(ခ) ဦးေအာင္ကိုသန္း – ၀၀၆၆-၆၃၄၄၂၆၂၀၄
(ဂ) ဦးမ်ိဳးထက္သူ – ၀၀၆၆-၆၅၂၂၀၆၉၅၁
(ဃ) ဦးနိုင္မင္းသူ – ၀၀၆၆-၆၅၂၂၀၆၉၅၂
(င) ဦးေအာင္ခင္ျမင့္ – ၀၀၆၆-၆၅၂၂၀၆၉၅၃
(စ) အလုပ္သမားညႊန္ၾကားေရးဦးစီးဌာန၊ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားဌာနခြဲ –
၀၆၇-၄၃၀၁၈၅,၀၆၇-၄၃၀၂၈၅

အလုပ္သမား၊ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အားဝန္ႀကီးဌာန