ထိုင္းနိုင္ငံမွ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ ဥပေဒအသစ္ေၾကာင့္ ျမန္မာနိုင္ငံသို႔ ျပန္လည္ေရာက္ရွိလာၿပီးထိုင္းနိုင္ငံတြင္ ျပန္လည္အလုပ္လုပ္ကိုင္လိုသည့္ အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ အသိေပးေၾကညာျခင္း

ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာနိုင္ငံေတာ္အစိုးရ
အလုပ္သမား၊ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အားဝန္ႀကီးဌာန
ေၾကညာခ်က္အမွတ္(၃/၂၀၁၇)
ေနျပည္ေတာ္ ၁၃၇၉ ခုႏွစ္၊ ဝါဆိုလျပည့္ေက်ာ္ ၁၀ ရက္
(၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ ၁၈ ရက္)

ထိုင္းနိုင္ငံမွ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ ဥပေဒအသစ္ေၾကာင့္ ျမန္မာနိုင္ငံသို့ ျပန္လည္ေရာက္ရွိလာၿပီး ထိုင္းနိုင္ငံတြင္ ျပန္လည္အလုပ္လုပ္ကိုင္လိုသည့္ အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ အသိေပးေၾကညာျခင္း

၁။ ထိုင္းနိုင္ငံမွ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ ဥပေဒအသစ္ေၾကာင့္ ျမန္မာနိုင္ငံသို႔ ျပန္လည္ေရာက္ရွိလာၿပီးထိုင္းနိုင္ငံ၌ ျပန္လည္အလုပ္လုပ္ကိုင္လိုသည့္ အလုပ္သမားမ်ားအေနျဖင့္ ေအာက္ပါအတိုင္းေဆာင္ရြက္ရပါမည္-

(က) အထက္ေဖာ္ျပပါ ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားအေနျဖင့္ ထိုင္းနိုင္ငံတြင္ မိမိလုပ္ကိုင္ခဲ့သည့္ အလုပ္ရွင္ႏွင့္ ျပန္လည္ဆက္သြယ္ၿပီးႏွစ္ဦးသေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္ ထိုင္းနိုင္ငံသို႔ ျပန္လည္ဝင္ေရာက္ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။
(ခ) ထိုင္းနိုင္ငံသို႔ ေရာက္ရွိပါကမိမိ၏ အလုပ္ရွင္သို႔မဟုတ္ အလုပ္ရွင္မွ တရားဝင္ခန္႔အပ္ တာဝန္ေပးထားသည့္ အလုပ္ရွင္ ကိုယ္စားလွယ္ႏွင့္အတူထိုင္းနိုင္ငံ၊ အလုပ္သမားဝန္ႀကီးဌာနမွ ဖြင့္လွစ္ထားေသာမွတ္ပုံတင္ေရးဆိုင္ရာယာယီဗဟိုဌာနမ်ားသို႔ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ ၂၄ ရက္ ေန႔မွ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဩဂုတ္လ ၇ ရက္ေန႔အထိ (၁၅ ရက္အတြင္းပိတ္ရက္မရွိ) သြားေရာက္စာရင္းသြင္းရမည္ျဖစ္ၿပီးတာဝန္ရွိသူမ်ားကစစ္ေဆးမႈမ်ားျပဳလုပ္ၿပီးပါကအလုပ္ရွင္ႏွင့္ အလုပ္သမားအျဖစ္ သတ္မွတ္ေပးမည္ျဖစ္ပါသည္၊
(ဂ) ထိုင္းနိုင္ငံရွိမွတ္ပုံတင္ေရးဆိုင္ရာယာယီဗဟိုဌာနမွ အလုပ္ရွင္ႏွင့္အလုပ္သမားအျဖစ္ စိစစ္အတည္ျပဳၿပီးေသာအခါ မည္သူမည္ဝါျဖစ္ေၾကာင္းသက္ေသခံလက္မွတ္ (Certificate of Identity- CI) ျပဳလုပ္နိုင္ရန္အတြက္ ေထာက္ခံခ်က္စာရြက္စာတမ္းမ်ားထုတ္ယူရပါမည္။(အဆိုပါလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတြက္ အခမဲ့ ေဆာင္ရြက္ေပးမည္ျဖစ္ပါသည္)
(ဃ) မွတ္ပုံတင္ေရးဆိုင္ရာယာယီဗဟိုဌာနမွ စိစစ္အတည္ျပဳၿပီးသည့္ ေထာက္ခံခ်က္စာရြက္စာတမ္းမ်ားႏွင့္အတူထိုင္းနိုင္ငံရွိ Counter Service Co., Ltd မွ ဖြင့္လွစ္ထားေသာနီးစပ္ရာေငြသြင္းေကာင္တာမ်ားသို႔ သြားေရာက္၍မည္သူမည္ဝါျဖစ္ေၾကာင္းသက္ေသခံလက္မွတ္ (Certificate of Identity- CI) စာအုပ္အတြက္ထိုင္းဘတ္ေငြ ၃၀၀ ေပးသြင္းၿပီးေငြသြင္းေျပစာအားရယူရပါမည္။
(င) အဆိုပါေငြသြင္းေျပစာႏွင့္အတူေျပစာေပၚ၌ သတ္မွတ္ေပးထားသည့္ ေန႔ရက္တြင္မည္သူမည္ဝါျဖစ္ေၾကာင္းသက္ေသခံလက္မွတ္ (Certificate of Identity- CI) ထုတ္ယူရမည့္စခန္း၌ CI စာအုပ္ေလၽွာက္ထားထုတ္ယူရပါမည္။
(စ) မည္သူမည္ဝါျဖစ္ေၾကာင္းသက္ေသခံလက္မွတ္ (Certificate of Identity- CI)စာအုပ္ရရွိၿပီးပါကအလုပ္သမားမ်ားအေနျဖင့္ ေနထိုင္ခြင့္ (Visa) ႏွင့္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ခြင့္လက္မွတ္ (Work Permit) တို႔ ရရွိေရးဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ ရပါမည္။

၂။ ေနထိုင္ခြင့္(Visa) ၊ အလုပ္လုပ္ကိုင္ခြင့္လက္မွတ္ (Work Permit) ၊ က်န္းမာေရးစစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ လူမႈဖူလုံေရးကတ္ ျပဳလုပ္ျခင္းမ်ားကိုထိုင္းနိုင္ငံ၏ ဥပေဒႏွင့္အညီ သတ္မွတ္ေနရာ၌ ေဆာင္ရြက္ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။
၃။ အဆိုပါ လုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ အခက္အခဲတစ္စုံတစ္ရာရွိပါက ထိုင္းနိုင္ငံရွိအလုပ္သမားသံအရာရွိမ်ား၊ အလုပ္သမားညႊန္ၾကားေရးဦးစီးဌာန၊ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားဌာနခြဲႏွင့္ အလုပ္သမားညႊန္ၾကားေရးဦးစီးဌာန (ၿမိဳ႕နယ္႐ုံး) ျမဝတီၿမိဳ႕၊ တာခ်ီလိတ္ၿမိဳ႕၊ ေကာ့ေသာင္းၿမိဳ႕တို႔၏ေအာက္ပါဖုန္းနံပါတ္မ်ားအား ဆက္သြယ္အကူအညီေတာင္းခံနိုင္ပါသည္-

(က) ဦးမိုးေအာင္ခိုင္- ၀၀၆၆- ၆၃၃၁၄၁၉၉၂, ၀၀၆၆-၉၄၈၈၄၅၄၈၄,
၀၀၆၆- ၈၂၀၇၁၈၇၂၇
( ခ) ဦးေအာင္ကိုသန္း – ၀၀၆၆-၆၃၄၄၂၆၂၀၄
( ဂ) ဦးမ်ိဳးထက္သူ – ၀၀၆၆-၆၅၂၂၀၆၉၅၁
(ဃ) ဦးနိုင္မင္းသူ – ၀၀၆၆-၆၅၂၂၀၆၉၅၂
( င) ဦးေအာင္ခင္ျမင့္ – ၀၀၆၆-၆၅၂၂၀၆၉၅၃
( စ) အလုပ္သမားညႊန္ၾကားေရးဦးစီးဌာန၊ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားဌာနခြဲ –
၀၆၇-၄၃၀၁၈၅, ၀၆၇-၄၃၀၂၈၅
(ဆ) အလုပ္သမားညႊန္ၾကားေရးဦးစီးဌာန (ၿမိဳ႕နယ္႐ုံး) ျမဝတီၿမိဳ႕ – ၀၅၈ -၅၀၂၂၃
( ဇ) အလုပ္သမားညႊန္ၾကားေရးဦးစီးဌာန (ၿမိဳ႕နယ္႐ုံး) တာခ်ီလိတ္ၿမိဳ႕ -၀၈၄- ၅၁၉၅၄
(စ်) အလုပ္သမားညႊန္ၾကားေရးဦးစီးဌာန(ၿမိဳ႕နယ္႐ုံး) ေကာ့ေသာင္းၿမိဳ႕- ၀၅၉ -၅၁၉၈၂

အလုပ္သမား၊ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အားဝန္ႀကီးဌာန