ျပည္ပအလုပ္အကိုင္လမ္းညႊန္သင္တန္းအတြက္ သင္တန္းသားေခၚယူျခင္း

ေနျပည္ေတာ္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ ၂၇ ရက္

အလုပ္သမားညႊန္ၾကားေရးဦးစီးဌာနသည္ ျပည္ပနိုင္ငံမ်ားသို႔ သြားေရာက္အလုပ္လုပ္ကိုင္လိုေသာသူမ်ားအား ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္းဆိုင္ရာ အသိပညာ ေပးရန္ႏွင့္ လုံျခဳံစိတ္ခ်ရေသာ ျပည္ပအလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ား ရရွိေစရန္ ရည္ရြယ္၍ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလမွ စ၍ ျပည္ပအလုပ္အကိုင္လမ္းညႊန္ သင္တန္းကို ေအာက္ပါသင္တန္းေက်ာင္းမ်ား၌ အခမဲ့ ဖြင့္လွစ္ သင္ၾကားပို႔ခ်မည္ ျဖစ္ပါသည္ –
အျပည့္အစံု ဖတ္ရႈႏိုင္ပါရန္ …