၂၀၁၆ ခုႏွစ္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး

လုပ္ငန္းညႇိႏွိုင္းအစည္းအေဝးက်င္းပ

ေနျပည္ေတာ္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၁၇ ရက္

အလုပ္သမား၊ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ျပည္သူ႔အင္အားဝန္ႀကီးဌာန    (အလုပ္သမားေရးရာဆိုင္ရာ) ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ မႈ ႏွင့္ ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး လုပ္ငန္းညႇိႏွိုင္းအစည္းအေဝးကို ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၁၆ ရက္ေန႔၊ နံနက္ ၈ နာရီခြဲက ေနျပည္ေတာ္ရွိ အဆိုပါ ဝန္ႀကီးဌာန အစည္းအေဝးခန္းမတြင္ က်င္းပသည္။

အခမ္းအနားတြင္ ေရွ႕ဦးစြာ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးသိန္းေဆြက မိမိတို႔ဝန္ႀကီးဌာနမွ ျပည္သူ႔အတြက္ ပထမရက္ ၁၀၀ အတြင္း အေကာင္ အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ရာတြင္ျပည္သူ႕အက်ိဳးျပဳလုပ္ငန္းမ်ားကို အဓိကထား ဦးစားေပးၿပီးျပည္သူတို႔အမွန္တကယ္ လိုလားေတာင္းတသည့္ျပည္သူ႔အတြက္အမွန္တကယ္အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းေစမည့္လုပ္ငန္းစဥ္(၁၃)မ်ိဳးကိုေရြး ခ်ယ္ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ ပါေၾကာင္း၊ အဆိုပါလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားထဲမွ အလုပ္သမားေရးရာနဲ႔ဆိုင္ေသာ လုပ္ငန္းစဥ္(၇)မ်ိဳး၊ လူဝင္ မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အားဆိုင္ရာလုပ္ငန္းစဥ္ (၆) မ်ိဳး တို႔ကို သတ္မွတ္ေဆာင္ရြက္ ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊

အစည္းအေဝးေခၚယူရသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္အေနျဖင့္ ႐ုံးခ်ဳပ္ကပဲညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားထုတ္၍မၿပီးပဲ လက္ေအာက္ခံ႐ုံးမ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္၊ အေတြ႕အၾကဳံ၊ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားအားနားေထာင္ၿပီး ဝန္ႀကီးဌာန၏ လိုအပ္မႈမ်ားအား ပံ့ပိုးမႈမ်ားေပးရန္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဝန္ႀကီးဌာနတစ္ခု၏ လုပ္ငန္းမ်ား ေအာင္ျမင္ေရးသည္ ဌာနအႀကီးအကဲမ်ား၏ အေတြ႕အၾကဳံေစတနာႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာဥပေဒမ်ားအလိုက္ ကၽြမ္းက်င္ လိမၼာစြာေဆာင္ရြက္တတ္မႈအေပၚတြင္ အမ်ားႀကီးမူတည္ေၾကာင္း၊ ဝန္ထမ္းမ်ားအေနျဖင့္ ဥပေဒမ်ားကို ထဲထဲဝင္ဝင္ မိမိကိုယ္တိုင္သိရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္သလို မိမိလက္ေအာက္ဝန္ထမ္းမ်ား ကိုလည္း သိရွိေစရန္ႏွင့္ မိမိႏွင့္ဆက္ဆံရသည့္ ဌာနဆိုင္ရာမ်ား ျပည္သူမ်ားကိုလည္း သိရွိနားလည္ ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သို႔မွသာ သက္ဆိုင္ရာေဒသရွိ အစိုးရအဖြဲ႕၊ အာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ျပည္သူမ်ား၏ ယုံၾကည္ကိုးစားမႈကိုရရွိမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊

ယေန႔အခ်ိန္အခါသည္ အလုပ္သမားေရးရာကိစၥရပ္မ်ားသည္အေရးႀကီးလာပါေၾကာင္း၊ နိုင္ငံေတာ္ ၏ ရည္မွန္းခ်က္တာဝန္မ်ားထဲတြင္လည္း အလုပ္အကိုင္ရရွိေရး၊ ဆင္းရဲမြဲေတမႈေလ်ာ့ခ်ေရးစသည့္ အခ်က္မ်ားသည္ အဓိကဦးတည္ခ်က္မ်ားျဖစ္၍ ယခင္အစိုးရလက္ထက္တြင္လည္း အဆိုပါဦးတည္ ခ်က္မ်ား ရည္မွန္းခ်က္မ်ားပါရွိခဲ့ေၾကာင္း၊ လက္ရွိအစိုးရလက္ထက္တြင္လည္းအဆိုပါ အခ်က္မ်ား ပါဝင္ၿပီးေနာင္အစိုးရမ်ားလက္ထက္တြင္လည္း ပါရွိမည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အလုပ္သမားေရးရာကိစၥမ်ား ေဆာင္ရြက္ေနၾကေသာ မိမိတို႔ဌာနမ်ားသည္ အေရးပါေသာဌာနမ်ားျဖစ္သည့္နည္းတူ ဝန္ထမ္း မ်ားအေနျဖင့္ မိမိတို႔၏စြမ္းေဆာင္ ရည္ျပည့္ဝျမင့္မားေနေအာင္ ေဆာင္ရြက္ၾကရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ သို႔ျဖစ္၍ ဦးစီးဌာနအလိုက္ သင္တန္းမ်ားစဥ္ဆက္မျပတ္ ဆက္လက္ဖြင့္လွစ္သြားရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ လက္ရွိအေနအထားအရ ပြင့္လင္းျမင္သာစြာေဆာင္ရြက္ရန္၊ျပည္သူကိုဗဟိုျပဳရန္၊ ဥပေဒႏွင့္ အညီေဆာင္ရြက္ရန္၊ ဆက္ဆံေရးေျပျပစ္ရန္ႏွင့္ အခ်ိန္ႏွင့္တေျပးညီ သတင္းမီဒီယာ မ်ားမွတဆင့္ျပည္သူသိရွိေအာင္ေဆာင္ရြက္နိုင္ေရးသည္လည္း အေရးႀကီးပါေၾကာင္း၊ ဌာနတစ္ခုေအာင္ျမင္ ေစေရးေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အထက္ေအာက္ေဘးဘယ္ညာ ဆက္ဆံေရးေျပျပစ္ရန္ႏွင့္ အရည္အေသြး ျပည့္ဝၿပီး ဥပေဒႏွင့္အညီေဆာင္ရြက္နိုင္ေရး အခ်ိန္ကိုက္ေဆာင္ရြက္နိုင္ေရးသည္လည္း အထူးပင္ အေရးႀကီးေၾကာင္း အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကားသည္။

  ထို႔ေနာက္တိုင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္တာဝန္ခံမ်ားက တိုင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္အလိုက္ လုပ္ငန္းမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေနမႈႏွင့္ လုပ္ငန္းလိုအပ္ခ်က္မ်ား ဆက္လက္ေဆာင္ ရြက္မည့္ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ားကို အသီသီး ရွင္းလင္းတင္ျပၾကရာ ညႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္မ်ားႏွင့္အျမဲတမ္းအတြင္းဝန္မွ လိုအပ္သည္မ်ားျဖည့္စြက္ေဆြးေႏြး တင္ျပၿပီးေနာက္ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီးက တင္ျပခ်က္မ်ားအေပၚေပါင္းစပ္ျဖည့္ဆည္း ေဆာင္ရြက္ေပးကာ အစည္းအေဝးတြင္ အလုပ္သမားေရးရာဆိုင္ရာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရမည့္ ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား သတ္မွတ္ေပးခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

DSC04380