ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးဦးသိန္းေဆြ ၊ ျမန္မာနိုင္ငံဆိုင္ရာဂ်ပန္နိုင္ငံသံအမတ္ႀကီးအား လက္ခံေတြ႕ဆုံျခင္း

ေနျပည္ေတာ္

၇-၁၂-၂၀၁၆

အလုပ္သမား၊ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔့အင္အားဝန္ႀကီးဌာန၊  ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးသိန္းေဆြသည္   ျမန္မာနိုင္ငံဆိုင္ရာ ဂ်ပန္နိုင္ငံသံအမတ္ႀကီး H.E Mr. Tatshi HIGUCHI အား ယေန႔ ဒီဇင္ဘာလ (၇) ရက္ေန႔၊ နံနက္ (၀၉း၀၀) နာရီတြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ရုံးအမွတ္ (၅၁)၊ ဝန္ႀကီးဌာန၏ အစည္းအေဝးခန္းမ၌ လက္ခံေတြ႕ဆုံ ခဲ့ရာ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးႏွင့္အတူ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးဦးစီးဌာန၊ ညႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္၊ ဒုတိယအျမဲတမ္းအတြင္း ဝန္ ႏွင့္ တာဝန္ရွိသူမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကၿပီး ဂ်ပန္နိုင္ငံတြင္ အလုပ္သင္ အလုပ္သမား ဥပေဒ အသစ္ျပဌာန္း ၿပီး၍ ဂ်ပန္နိုင္ငံသို႔ ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ား သင္တန္းသားအလုပ္သမားမ်ားအျဖစ္ သြားေရာက္ အလုပ္လုပ္ကိုင္နိုင္မႈ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္းေကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတို႔အၾကား အလုပ္သင္ အလုပ္ သမား ေစလႊတ္မႈ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး နားလည္မႈစာခ်ြန္လႊာ (Memorandum of Cooperation) လက္မွတ္ေရး ထိုးေရးကိစၥႏွင့္ ဥပေဒအရ  ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ားအား  ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေပးေရးစသည့္ အလုပ္သမားေရး ရာ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ရင္းႏွီးပြင့္လင္းစြာေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။