အလုပ္သမား၊ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အားဝန္ႀကီးဌာန၏ အလုပ္သမားေရးရာဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းညွိႏႈိင္းအစည္းအေဝး က်င္းပလ်က္ရွိ

အလုပ္သမား၊ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အားဝန္ႀကီးဌာန၊ အလုပ္သမားေရးရာဆိုင္ရာရံုး၏ လုပ္ငန္းညွိႏႈိင္းအစည္းအေဝးကို ဝန္ႀကီးဌာန အစည္းအေဝးခန္းမတြင္ က်င္းပခဲ့ရာ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးမွ အဖြင့္အမွာစကား ေျပာၾကားခဲ့ျပီး အျမဲတမ္းအတြင္းဝန္၊ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္မ်ား၊ ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္မ်ား၊ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးမ်ားႏွင့္ တိုင္းေဒသၾကီးႏွင့္ ျပည္နယ္တာဝန္ခံမ်ား တက္ေရာက္ၿပီး လုပ္ငန္းလိုအပ္ခ်က္မ်ား၊ အခက္အခဲမ်ားနွင့္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ေနမႈမ်ားကို ၁၄-၅-၂၀၁၇ ရက္ေန႔မွ ၁၅-၅-၂၀၁၇ ရက္ေန႔အထိ တင္ျပရွင္းလင္းေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။