ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးဦးသိန္းေဆြ၊ ILO မွ Deputy Director General ျဖစ္သူ Mr. Greg Vines ဦးေဆာင္ေသာ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ ႏွင့္ ျမန္မာနိုင္ငံဆိုင္ရာ ထိုင္းနိုင္ငံသံမတ္ႀကီး H.E. Mr. Jukr Boon-Long ဦးေဆာင္ေသာ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕တို႔အား သီးျခားစီ လက္ခံေတြ႕ဆုံ

ေနျပည္ေတာ္ ၃၀-၆-၂၀၁၇
အလုပ္သမား၊ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔့အင္အားဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးသိန္းေဆြ သည္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာအလုပ္သမားေရးရာအဖြဲ႕ ILO မွ Deputy Director General ျဖစ္သူ Mr. Greg Vines ဦးေဆာင္ေသာ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕အား ယေန႔ ဇြန္လ (၃၀) ရက္ေန႔၊ နံနက္ (၁၁း၀၀) နာရီတြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ အဆိုပါဝန္ႀကီးဌာန အစည္းအေဝးခန္းမ၌ ညႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္မ်ား ၊ တာဝန္ရွိသူမ်ား ႏွင့္အတူ လက္ခံေတြ႕ဆုံခဲ့ပါသည္။
ထိုသို႔ေတြ႕ဆုံရာတြင္ ILO မွ Deputy Director General ျဖစ္သူ Mr. Greg Vinesမွ ၁၀၆ ႀကိမ္ေျမာက္ ILC တြင္ျမန္မာနိုင္ငံမွ အိုင္အယ္လ္အိုအုပ္ခ်ဳပ္မႈအဖြဲ႕၊ အဖြဲ႕ဝင္အျဖစ္ေရြးခ်ယ္ခံရျခင္း အေပၚဂုဏ္ယူဝမ္းေျမာက္မိပါေၾကာင္းေျပာၾကားပါသည္။ဆက္လက္၍ ျမန္မာနိုင္ငံႏွင့္ ILO တို႔အၾကား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္လၽွက္ရွိသည့္ အဓမၼခိုင္းေစမႈတိုက္ဖ်က္ေရး လုပ္ငန္းစီမံခ်က္ အျမန္ဆုံးအတည္ ျပဳနိုင္ေရးႏွင့္ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္လၽွက္ရွိေသာ နိုင္ငံတြင္းေကာင္းမြန္သင့္ေတာ္သည့္ အလုပ္အကိုင္ အစီအစဥ္ Decent Work Country Program ကို ေရွ႕ဆက္ေအာင္ျမင္စြာ ေဆာင္ရြက္ သြားနိုင္ေရးကိစၥရပ္မ်ား ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။

WithILO-DDG

ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးသည္ ေန႔လည္ (၁၃း၀၀) နာရီတြင္ ျမန္မာနိုင္ငံဆိုင္ရာ ထိုင္းနိုင္ငံ သံအမတ္ႀကီး H.E. Mr. Jukr Boon-Long ဦးေဆာင္ေသာအဖြဲ႕အား လက္ခံေတြ႕ဆုံခဲ့ၿပီး လက္ရွိထိုင္းနိုင္ငံမွ ျမန္မာနိုင္ငံသို႔ ျပန္ပို႔ခံေနၾကရေသာ အေထာက္အထားမဲ့ ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္ သမားမ်ားအား လုံေလာက္ေသာ ျပင္ဆင္ခ်ိန္ေပးရန္၊ လုံျခဳံမႈအတြက္ ကာကြယ္ေပးရန္ အပါအဝင္ ေရွဆက္၍ ႏွစ္နိုင္ငံအၾကား လိုအပ္ေသာ ညႇိႏွိုင္းေဆြးေႏြးမႈမ်ားျပဳလုပ္ၿပီး ျမန္မာ့ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္ သမားမ်ားအား စနစ္တက် မွတ္ပုံတင္၍ တရားဝင္ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားျဖစ္ေစေရး၊ ထိုင္းနိုင္ငံမွ သတ္မွတ္ထားေသာ လုပ္ခလစာ အျပည့္အဝရရွိေစေရးႏွင့္ မည္သူမည္ဝါျဖစ္ေၾကာင္းသက္ေသခံ အေထာက္အထား(CI) ထုတ္ေပးသည့္လုပ္ငန္းစဥ္အား ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္နိုင္ေရး၊ ထို႔အျပင္ နယ္စပ္မ်ားရွိ တရားဝင္ ဝင္ေပါက္မ်ားမွ သြားေရာက္ခြင့္ရွိသည့္ နယ္ေျမမ်ားကို ႏွစ္ဘက္စလုံးတြင္ တို႔ခ်ဲ႕သတ္မွတ္နိုင္ေရး ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။

WithThailand