ကေလးအလုပ္သမားခိုင္းေစမႈ ပေပ်ာက္ေရးဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသားအဆင့္ လုပ္ငန္းစီမံခ်က္ (National Action Plan) ေရးဆြဲႏိုင္ေရး အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲ က်င္းပျခင္း

အလုပ္သမား၊ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အား၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ အိုင္အယ္(လ္)အို (ျမန္မာ) တို႔ပူးေပါင္း၍ ကေလးအလုပ္သမား ခိုင္းေစမႈ ပေပ်ာက္ေရးဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသားအဆင့္ လုပ္ငန္းစီမံခ်က္ (National Action Plan) ေရးဆြဲႏိုင္ေရး အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲကို ေနျပည္ေတာ္၊ ေရႊျပည္ေတာ္ဟိုတယ္၌  ၂၁-၁၀-၂၀၁၆ ရက္ေန႔၊ ၀၉း၀၀ နာရီမွ ၁၂း၀၀ နာရီအထိ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။

အဆိုပါေဆြးေႏြးပြဲ သို႔ အလုပ္ရံုႏွင့္ အလုပ္သမားဥပေဒစစ္ေဆးေရးဦးစီးဌာန၊ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးဝင္းရွိန္၊ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးတင္ကိုကိုႏိုင္၊ ကေလး အလုပ္သမားဆိုင္ရာ နည္းပညာရပ္လုပ္ငန္းအဖြဲ႔မွ အဖြဲ႔ဝင္မ်ား၊ သက္ဆိုင္ရာ မိတ္ဖက္ဌာန၊ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ အလုပ္ရွင္၊ အလုပ္သမား ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ အိုင္အယ္(လ္)အို မွ ကေလးအလုပ္သမားပေပ်ာက္ေရးစီမံကိန္း၊ နည္းပညာရပ္ အၾကံေပးအရာရွိခ်ဳပ္ Mr. Selim Benaissa တို႔ တက္ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။

ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ အမ်ိဳးသားအဆင့္ လုပ္ငန္းစီမံခ်က္ (National Action Plan) မူၾကမ္းေရးဆြဲေရး ေကာ္မတီဖြဲ႔စည္း၍ ေရွ႕ဆက္ေဆာင္ ရြက္မည့္ လုပ္ငန္းစီမံခ်က္မ်ားႏ်ွင့္ စပ္လ်ဥ္းျပီး အၾကံျပဳေထာက္ခံေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း၊ ကေလးအလုပ္သမား ခိုင္းေစမႈ ပေပ်ာက္ေရးဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသားအဆင့္ လုပ္ငန္းစီမံခ်က္ (National Action Plan) မူၾကမ္းေရးဆြဲႏိုင္ရန္ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကို အထက္ျမန္မာျပည္ အတြက္ မႏၱေလးၿမိဳ႕တြင္လည္းေကာင္း၊ ေအာက္ျမန္မာျပည္အတြက္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္လည္းေကာင္း ဆက္လက္က်င္းပသြားရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ ေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။

Leave a Reply