၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ လူဦးေရႏွင့္အိမ္အေၾကာင္းအရာ သန္းေခါင္စာရင္း အခ်က္အလက္မ်ားကို အေျခခံ၍ လုပ္သားအင္အားအေၾကာင္းအရာ အေသးစိတ္သုေတသနစာတမ္း ယေန႔ထုတ္ျပန္။

ေနျပည္ေတာ္ ဇြန္ ၂၁။
အလုပ္သမား၊ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အားဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္သူ႔အင္အား ဦးစီးဌာနသည္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ လူဦးေရႏွင့္ အိမ္အေၾကာင္းအရာ သန္းေခါင္စာရင္းအခ်က္အလက္ မ်ားကို အေျခခံ၍ လုပ္သားအင္အားအေၾကာင္းအရာ အေသးစိတ္သုေတသနစာတမ္းကို ယေန႔ ဇြန္လ(၂၁)ရက္တြင္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာလိုက္သည္။
ယခုထုတ္ျပန္သည့္ လုပ္သားအင္အားအေၾကာင္းအရာ အေသးစိတ္သုေတသနစာတမ္း တြင္ လုပ္သားအင္အားပါဝင္မႈ၊ လုပ္သားေစ်းကြက္အေျခအေနႏွင့္ အလုပ္လက္မဲ့အေျခအေန စသည့္အေၾကာင္းအရာမ်ားကို အေသးစိတ္ေလ့လာဆန္းစစ္ ေရးသားထားသည္။ သန္းေခါင္စာရင္း ရလဒ္မ်ားအရ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ လုပ္သားအင္အားစုတြင္ လူငယ္လူရြယ္မ်ားစြာ ပါဝင္ေနၿပီး အမ်ိဳးသမီးမ်ားထက္ အမ်ိဳးသားမ်ားပါဝင္မႈ ပိုမိုေၾကာင္းေတြ႕ရွိရၿပီး အသက္ (၁၅)ႏွစ္မွ (၆၄)ႏွစ္ ၾကားအုပ္စုတြင္ အမ်ိဳးသားလုပ္သားအင္အားပါဝင္ႏႈန္း (၈၆)ရာခိုင္ႏႈန္းရွိ၍ အမ်ိဳးသမီးလုပ္သား အင္အားပါဝင္ႏႈန္းသည္ (၅၁)ရာခိုင္ႏႈန္းရွိေၾကာင္းသိရသည္။
သန္းေခါင္စာရင္းအခ်က္အလက္မ်ားအရ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ အလုပ္လုပ္ေသာ ကေလး မ်ားျပားလ်က္ရွိၿပီး သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ယူခ်ိန္တြင္ အသက္(၁၀-၁၄)အုပ္စုရွိ ကေလး (၅)သိန္းေက်ာ္သည္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ေန၍ ကေလး (၇၇၀၀၀)ဦးသည္ အလုပ္ရွာေဖြေနၾကသူမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ အလုပ္လုပ္ေနရသည့္ကေလးမ်ား၏ ေက်ာင္းတက္ေရာက္မႈမွာ နိမ့္က်လ်က္ရွိၿပီး (၁၀)ႏွစ္အရြယ္ အလုပ္လုပ္ေနရသည့္ ကေလး(၈၂)ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ (၁၂)ႏွစ္အရြယ္ အလုပ္လုပ္ ေနရသည့္ကေလး (၉၁)ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ လုံးဝေက်ာင္းမေနဖူးသူမ်ားျဖစ္ၾကသည္။
ျမန္မာျပည္သူအမ်ားစုသည္ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးကိုအေျခခံ၍ မွီခိုလုပ္ကိုင္ေနရၿပီး လုပ္သားအင္အားစုတြင္ ပါဝင္သူ(၄၀)ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္သည္ လယ္ယာ၊ သစ္ေတာႏွင့္ ငါးလုပ္ငန္း ကၽြမ္းက်င္လုပ္သားမ်ားျဖစ္ၾကၿပီး အဆိုပါ လယ္ယာ၊ သစ္ေတာႏွင့္ ငါးလုပ္ငန္း (Primary Sector) က႑တြင္ လုပ္ကိုင္သူအမ်ားစုသည္ ဆင္းရဲသူမ်ားျဖစ္ၿပီး (၄)ရာခိုင္ႏႈန္းခန႔္သာ ႂကြယ္ဝခ်မ္းသာသည့္ အိမ္ေထာင္စုမ်ားတြင္ ပါဝင္ၾကသည္။
အျခားနိုင္ငံမ်ားကဲ့သို႔ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ အလုပ္လက္မဲ့အေျခအေနသည္ လူငယ္လူရြယ္ အုပ္စုတြင္ အျမင့္မားဆုံးျဖစ္ၿပီး အသက္(၂၀-၂၄)အုပ္စုတြင္ ၿမိဳ႕ျပလူဦးေရ (၁၀)ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ ႏွင့္ ေက်းလက္လူဦးေရ (၈)ရာခိုင္ႏႈန္းတို႔သည္ အလုပ္လက္မဲ့မ်ားျဖစ္ၾကသည္။ တိုင္းေဒသႀကီး/

ျပည္နယ္မ်ားအၾကား အလုပ္လက္မဲ့ႏႈန္းကြာျခားခ်က္ ျမင့္မားေနၿပီး ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ (၁၀) ဦး လၽွင္ တစ္ဦးႏႈန္းျဖင့္ အလုပ္လက္မဲ့ႏႈန္း အျမင့္ဆုံးျဖစ္ၿပီး ရွမ္းျပည္နယ္တြင္ (၅၀)ဦးလၽွင္ တစ္ဦးႏႈန္းျဖင့္ အနိမ့္ဆုံးျဖစ္ေၾကာင္းေတြ႕ရွိရပါသည္။
ျမန္မာနိုင္ငံ၏ လုပ္သားေစ်းကြက္အေျခအေနသည္ လာမည့္ႏွစ္မ်ားတြင္ ဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္ လာသည့္ လူမႈေရး၊ စီးပြားေရးႏွင့္ နိုင္ငံေရးရႈေထာင့္စသည့္ အေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ သိသာ ထင္ရွားစြာ ေျပာင္းလဲလာမည္ျဖစ္ရာ ဤအစီရင္ခံစာတြင္ ျပဳစုတင္ျပထားသည့္ သတင္း အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားသည္ မူဝါဒေရးဆြဲသူမ်ားႏွင့္ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ ေနထိုင္မႈ ဘဝအေျခအေနမ်ား တိုးတက္ေကာင္းမြန္လာေစရန္ ဦးတည္သည့္ စီမံကိန္းေရးဆြဲမႈမ်ားအတြက္ အေထာက္အပံ့ျဖစ္နိုင္မည္ျဖစ္သည္။
ျပည္သူ႔အင္အားဦးစီးဌာနမွ ထုတ္ျပန္ၿပီးျဖစ္သည့္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ လူဦးေရႏွင့္ အိမ္အေၾကာင္းအရာ သန္းေခါင္စာရင္းပင္မအစီရင္ခံစာ၊ တိုင္းေဒသႀကီး/ ျပည္နယ္အလိုက္ အစီရင္ခံစာမ်ား၊ အလုပ္ အကိုင္ႏွင့္လုပ္ငန္းအစီရင္ခံစာ၊ ကိုးကြယ္သည့္ဘာသာအစီရင္ခံစာႏွင့္ အေသးစိတ္ သုေတသနစာတမ္းမ်ားျဖစ္ေသာ ေမြးဖြားျခင္းႏွင့္လက္ထပ္ထိမ္းျမားျခင္း၊ ေသဆုံး ျခင္း၊ သားဖြားမိခင္ေသဆုံးျခင္း၊ လူဦးေရေျပာင္းလဲျခင္း၊ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္းႏွင့္ ၿမိဳ႕ၿပ ထြန္းကားလာျခင္း၊ လူဦးေရခန႔္မွန္းျခင္းႏွင့္ ယခုထုတ္ျပန္လိုက္သည့္ လုပ္သားအင္အား အေၾကာင္းအရာ အေသးစိတ္သုေတသနစာတမ္းမ်ားအား ျပည္သူ႔အင္အားဦးစီးဌာနဝက္ဘ္ဆိုဒ္ www.dop.gov.mm တြင္ ဝင္ေရာက္ၾကည့္ရႈေလ့လာနိုင္ေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။ (-)