အစိုးရသစ္၏ ျပည္သူအတြက္ ပထမ (၁) ႏွစ္တာကာလအတြင္း အလုပ္သမား၊ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အားဝန္ႀကီးဌာန လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား

ေနျပည္ေတာ္၊ မတ္ ၂၉

နိုင္ငံေတာ္အစိုးရရဲ့ မူဝါဒ၊ လမ္းညႊန္ခ်က္နဲ႔အညီ အစိုးရသစ္စတင္တာဝန္ယူခဲ့ေသာ (၁)ႏွစ္ တာကာလအတြင္း ျပည္သူလူထု၏ အက်ိဳးစီးပြားကိုေရွ႕ရွုေသာ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ားႏွင့္ အလုပ္သမားေရးရာကိစၥမ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။ အလုပ္သမား၊ လူဝင္မွု ႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အားဝန္ႀကီးဌာနအေနနဲ႔ လုပ္ငန္းမ်ားအေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ ရြက္ရာတြင္ ပိုမိုထိေရာက္လ်င္ျမန္စြာ ေဆာင္ရြက္နိုင္ရန္အတြက္ အလုပ္သမားေရးရာဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ လူဝင္မွုႀကီးၾကပ္ေရးဆိုင္ရာလုပ္ငန္းမ်ားဟူ၍ ႏွစ္ပိုင္းခြဲျခားေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။ အျပည့္အစံု ဖတ္ရႈႏိုင္ပါရန္ ..... (174)