မေလးရွားနိုင္ငံမွ ျမန္မာအလုပ္သမား (၁၂၈) ဦး ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ (၁၃) ႀကိမ္ေျမာက္အျဖစ္ ေလေၾကာင္းခရီးျဖင့္ ျပန္လည္ေရာက္ရွိလာျခင္း

အလုပ္သမား၊ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အားဝန္ႀကီးဌာနသည္  ေရႊ႕ေျပာင္း အလုပ္သမားစီမံခန္႔ခြဲမႈ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား အရ ျပည္ပအလုပ္အကိုင္အတြက္  ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ားအား  ျပည္ပသို႔စနစ္တက် ေစလႊတ္လ်က္ရွိသကဲ့သို႔  ေရႊ႕ေျပာင္း အလုပ္သမားအခြင့္အေရး ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားကို  ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပ၌ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိရာ အေၾကာင္း အမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ ျပည္ပနိုင္ငံမ်ားမွ ေနရပ္ျပန္မည့္ အလုပ္သမားမ်ားအား ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း၊ ေရႊ႕ေျပာင္း အလုပ္သမားမ်ား ယင္းတို႔၏မိသားစုမ်ားႏွင့္ ျပန္လည္ေပါင္းစည္းေရးလုပ္ငန္း မ်ားေဆာင္ရြက္ေပး ျခင္းတို႔ကို သက္ဆိုင္ရာဌာန အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိပါသည္။ ၁၃ ႀကိမ္ေျမာက္ သတင္းအျပည့္အစံု ဖတ္ရႈရန္.... (108)

Leave a Reply