ျပည္ပသို႔ သြားေရာက္မည့္ အလုပ္သမားမ်ားအား ၁-၁-၂၀၁၇ ရက္ေန႔မွစ၍ Job Passport ျဖင့္သာ ခြင့္ျပဳသြားမည္

အလုပ္သမားညႊန္ၾကားေရးဦးစီးဌာနတြင္ မွတ္ပုံတင္ထားေသာ ျပည္ပအလုပ္အကိုင္ လိုင္စင္ရ အက်ိဳးေဆာင္ေအဂ်င္စီမ်ားမွတစ္ဆင့္ ျပည္ပနိုင္ငံမ်ားသို႔ အလုပ္သမားမ်ားအား ေစလႊတ္ခဲ့ရာ အလုပ္သမား အမ်ားစုသည္ နိုင္ငံကူးလက္မွတ္ကို ကိုယ္တိုင္ေလၽွာက္ထားျခင္းမျပဳဘဲ ပြဲစားမ်ား၏ ေလၽွာက္ထားေပးျခင္းအရေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေအဂ်င္စီမ်ားျဖင့္ အဆက္အသြယ္ မရွိျခင္းေၾကာင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ နိုင္ငံကူးလက္မွတ္အမ်ိဳးအစား Visit Passport ျဖင့္သာ ေလၽွာက္ထား၍ သြားေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။
အလုပ္သမားမ်ားသည္ ျပည္ပနိုင္ငံမ်ားတြင္ သြားေရာက္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ ၿပီး ဗီဇာသက္တမ္းတိုးပါက Visit Passport ျဖင့္သြားေရာက္သူမ်ားသည္ သက္တမ္းတိုးရန္ အခက္အခဲရွိသလို ျပည္ပနိုင္ငံမ်ားသို႔ အလည္အပတ္သြားသူမ်ားႏွင့္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ရန္ သြားေရာက္သူမ်ား ခြဲျခားရန္ ခက္ခဲမႈ ရွိပါသျဖင့္ အလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ ခရီးသြားသူမ်ားကို စိစစ္နိုင္ရန္အတြက္ ေနာင္တြင္ အလုပ္သမားေစလႊတ္မႈမ်ားအား Job Passport မ်ားျဖင့္သာ ခြင့္ျပဳေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။
အလုပ္သမားမ်ားသည္ နိုင္ငံကူးလက္မွတ္အမ်ိဳးအစား Job Passport ျဖင့္ ေလၽွာက္ထားရာတြင္ အခက္အခဲရွိပါက ျပည္ပအလုပ္အကိုင္အက်ိဳးေဆာင္လိုင္စင္ရ ေအဂ်င္စီမွတစ္ဆင့္ အလုပ္သမား ညႊန္ၾကားေရးဦးစီးဌာန၏ ေထာက္ခံခ်က္ျဖင့္ ျမန္မာနိုင္ငံနိုင္ငံကူးလက္မွတ္ ထုတ္ေပးေရး႐ုံးတြင္ သြားေရာက္ ေဆာင္ရြက္နိုင္ေရး ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးမည္ ျဖစ္ပါ၍ ျပည္ပအလုပ္အကိုင္ အက်ိဳးေဆာင္လိုင္စင္ရ ေအဂ်င္စီမ်ားမွတစ္ဆင့္ ျပည္ပနိုင္ငံမ်ားသို႔ သြားေရာက္မည့္သူမ်ားအား ၁-၁-၂၀၁၇ ရက္ေန႔မွစ၍ Job Passport ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ရန္ အေၾကာင္းၾကားထားပါေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။

Leave a Reply