(၁၁) ႀကိမ္ေျမာက္ EPS-TOPIK (စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း) စာေမးပြဲေျဖဆိုရန္ (ေန႔ရက္၊ ေနရာ၊ အခ်ိန္ဇယား) ေၾကညာခ်က္

အမွတ္ေပးစနစ္ျဖင့္ အလုပ္ခန္႔ထားမႈစနစ္ (Recruitment Point System) အရ ကိုရီးယားသမၼတႏိုင္ငံရွိ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းႏွင့္ စိုက္ပ်ိုးေရး၊ ေမြးျမဴေရး လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ရန္ ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားအတြက္ ပထမအဆင့္ ကိုးရီးယားဘာသာ အရည္အခ်င္းစစ္ (EPS-TOPIK) စာေမးပြဲ က်င္းပမည့္ စာစစ္ဌာန၊ ေန႔ရက္ႏွင့္ အခ်ိန္ ၊ သတိျပဳရမည့္အခ်က္မ်ား မွာ ေအာက္ပါအတိုင္း ျဖစ္ပါသည္….
ေနရာ၊ ေန႔ရက္၊ အခ်ိန္၊ သတိျပဳရမည့္ အခ်က္မ်ား…
စာေမးပြဲ ေျဖဆိုခြင့္ရရွိသူမ်ားစာရင္း နွင့္ ေနရာ၊ အခ်ိန္ အျပည့္အစံု သိရွိႏိုင္ပါရန္ ….
ေျဖဆိုခြင့္ရရွိသူမ်ားစာရင္း.... (242)
သတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္ မကိုက္ညီသျဖင့္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ စာေမးပြဲ ေျဖဆိုခြင့္ မရရွိသူမ်ားစာရင္းတြင္ ပါဝင္သူမ်ားသည္ ၂၄-၄-၂၀၁၇ ရက္ေန႔မွ ၂၃-၅-၂၀၁၇ ရက္ေန႔အတြင္း အစိုးရျပည္ပအလုပ္အကိုင္ ေအဂ်င္စီရံုးသို႔ စာေမးပြဲ ေျဖဆိုခြင့္ကတ္ျပား၊ နိုင္ငံကူးလက္မွတ္မိတၱဴ ႏွင့္အတူ စာေမးပြဲေလွ်ာက္လႊာေၾကး ျပန္လည္ ထုတ္ယူေလွ်ာက္ထားႏိုင္ပါေၾကာင္း အသိေပးေၾကညာအပ္ပါသည္။ .
သတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္မကိုက္ညီ၍ စာေမးပြဲ ေျဖဆိုခြင့္ မရရွိသူမ်ားစာရင္း.. (189)