(၁၀၆) ႀကိမ္ေျမာက္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အလုပ္သမားေရးရာ ညီလာခံတက္ေရာက္ခဲ့ျခင္း

ေနျပည္ေတာ္ ၁၈.၆.၂၀၁၇
အလုပ္သမား၊ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ျပည္သူ႔အင္အားဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးသိန္းေဆြသည္ ဆြစ္ဇာလန္နိုင္ငံ၊ ဂ်ီနီဗာၿမိဳ႕တြင္ ဇြန္လ ၅ ရက္ေန႔မွ ဇြန္လ ၁၆ ရက္ေန႔အထိ က်င္းပခဲ့ေသာ (၁၀၆) ႀကိမ္ေျမာက္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာအလုပ္သမားေရးရာညီလာခံတက္ေရာက္ရန္အတြက္ ဂ်ီနီဗာၿမိဳ႕သို႔ ဇြန္လ ၁၁ ရက္ေန႔တြင္ ေရာက္ရွိခဲ့ပါသည္။
ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးသည္ ညီလာခံကာလအတြင္း ဇြန္လ ၁၂ ရက္ေန႔ ေန႔လည္ပိုင္းတြင္ ILO အုပ္ခ်ဳပ္မႈအဖြဲ႕ (Governing Body) အဖြဲ႕ဝင္ ေရြးခ်ယ္ျခင္းတြင္ ဆႏၵမဲေပးခဲ့ၿပီး ဆႏၵမဲေပးေရြးခ်ယ္ရာတြင္ ျမန္မာနိုင္ငံအား ၂၀၁၇-၂၀၂၀ ခုႏွစ္အတြက္ ILO အုပ္ခ်ဳပ္မႈအဖြဲ႕ (Deputy Member) အျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ျခင္းခံရပါသည္။
ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးသည္ ဇြန္လ ၁၃ ရက္ေန႔တြင္ အာဆီယံအလုပ္သမားဝန္ႀကီးမ်ား၏ အလုပ္သေဘာေတြ႕ဆုံပြဲသို႔ တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး၊ ေန႔လည္ပိုင္းတြင္ ဂ်ီနီဗာၿမိဳ႕ ပဲေလ့ဒီေနးရွင္း ကုလသမဂၢ အေဆာက္အဦ၌ က်င္းပေသာ ညီလာခံစုံညီအစည္းအေဝးတြင္ မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားရာ၌ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ အလုပ္သမားေရးရာ ဥပေဒမ်ား ေခတ္ႏွင့္အညီျပဳျပင္ေရးဆြဲေနမႈ၊ အလုပ္သမား ေရးရာ က႑အလိုက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ေနမႈႏွင့္ တိုးတက္မႈ အေျခအေနမ်ား၊ အလုပ္သမားအဖြဲ႕အစည္းမ်ားဖြဲ႕စည္းေရး၊အဓမၼခိုင္းေစမႈ ပေပ်ာက္ေရးႏွင့္ကေလးအလုပ္သမား ေလ်ာ့နည္းပေပ်ာက္ေစေရးတို႔အတြက္ အိုင္အယ္လ္အို ကြန္ဗန္းရွင္းမ်ားႏွင့္အညီ အေကာင္ အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေနမႈမ်ား၊ ေဒသတြင္းပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေနမႈ အေျခအေနမ်ားကို ေဆြးေႏြး ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။
ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးသည္ ဇြန္လ ၁၄ ရက္ေန႔ နံနက္ပိုင္းတြင္ ဒိန္းမတ္နိုင္ငံ အလုပ္သမား ဝန္ႀကီးႏွင့္အဖြဲ႕အားေတြ႕ဆုံၿပီး ႏွစ္နိုင္ငံအၾကား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည့္ လုပ္ငန္းခြင္ေဘး အႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေရးႏွင့္ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ားအပါအဝင္ ဆက္လက္အေကာင္ အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္မည့္ အလုပ္သမားေရးရာကိစၥရပ္မ်ားအား ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။ ေန႔လည္ပိုင္းတြင္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးသည္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာအလုပ္သမားေရးရာအဖြဲ႕႐ုံး၊ ညႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္ Mr.Guy Ryder ႏွင့္ အဖြဲ႕အားကုလသမဂၢ႐ုံးအေဆာက္အဦ၌ ေတြ႕ဆုံၿပီး ျမန္မာနိုင္ငံႏွင့္ အိုင္အယ္လ္အိုတို႔အၾကား ဆက္လက္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မည့္ ကိစၥရပ္မ်ား၊ နိုင္ငံဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကို ပိုမိုကူညီေဆာင္ရြက္နိုင္ရန္အတြက္ အိုင္အယ္လ္အို ဆက္သြယ္ေရး အရာရွိ႐ုံးအစား ျမန္မာနိုင္ငံဆိုင္ရာ အိုင္အယ္လ္အို႐ုံးအျဖစ္ ေျပာင္းလဲဖြင့္လွစ္နိုင္ေရးတို႔ကို ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။
ဇြန္လ ၁၅ ရက္ေန႔ နံနက္ပိုင္းတြင္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးသည္ International Organization for Migration (IOM)အဖြဲ႕၏ ညႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္ Mr.William Swing ႏွင့္အဖြဲ႕အား ေတြ႕ဆုံ၍ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည့္ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားကို ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။
အဆိုပါညီလာခံႏွင့္ ေတြ႕ဆုံပြဲမ်ားသို႔ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးႏွင့္အတူ ျမန္မာအျမဲတမ္း ကိုယ္စားလွယ္ သံအမတ္ႀကီး ဦးထင္လင္းႏွင့္ တာဝန္ရွိသူမ်ားလည္း ပါဝင္တက္ေရာက္ခဲ့ၾက ပါသည္။
ညီလာခံကာလအတြင္း စုံညီအစည္းအေဝးတြင္ အလုပ္ရွင္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚခိုင္ခိုင္ႏြယ္ ႏွင့္ အလုပ္သမားကိုယ္စားလွယ္ ဦးေမာင္ေမာင္တို႔လည္း မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ (၁၀၆) ႀကိမ္ေျမာက္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အလုပ္သမားေရးရာ ညီလာခံသို႔ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးေဆာင္ေသာ ျမန္မာကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕တြင္ နိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ အလုပ္သမား၊ လူဝင္မႈ ႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ျပည္သူ႔အင္အားဝန္ႀကီးဌာနတို႔မွ အဆင့္ျမင့္အရာရွိမ်ား၊ အလုပ္သမား ကိုယ္စား လွယ္ႏွင့္ ယင္း၏ အႀကံေပးကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ အလုပ္ရွင္ကိုယ္စားလွယ္ႏွင့္ ယင္း၏ အႀကံေပး ပုဂၢိဳလ္တို႔ ပါဝင္တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး ဇြန္လ ၁၈ ရက္ေန႔ နံနက္ပိုင္းတြင္ ျမန္မာနိုင္ငံသို႔ ျပန္လည္ ေရာက္ရွိခဲ့ေၾကာင္း သတင္း ရရွိပါသည္။

ILConference