ျပည္ပတြင္အလုပ္လုပ္ကိုင္မႈ ႀကီးၾကပ္ေရးေကာ္မတီ ၃/၂၀၁၆ ႀကိမ္ေျမာက္ လုပ္ငန္းညႇိႏွိုင္း
အစည္းအေဝးႏွင့္ (CI) ထုတ္ေပးေရးလုပ္ငန္းစဥ္ကို ေဆာင္ရြက္ရန္သြားေရာက္မည့္
အရာထမ္း၊ အမႈထမ္းမ်ားကိုေတြ႕ဆုံသည့္အခမ္းအနား က်င္းပျခင္း

ထိုင္းနိုင္ငံေရာက္ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားအနက္ ယာယီေနထိုင္အလုပ္လုပ္ကိုင္ခြင့္လက္မွတ္ကိုင္ေဆာင္ေသာ အလုပ္သမား မ်ားအား မည္သူမည္ဝါျဖစ္ေၾကာင္း အသိအမွတ္ျပဳ လက္မွတ္ (CI) ထုတ္ေပးေရးလုပ္ငန္းစဥ္ကို ေဆာင္ရြက္ရန္သြားေရာက္မည့္ အရာထမ္း၊ အမႈထမ္းမ်ားကိုေတြ႕ဆုံသည့္အခမ္းအနားႏွင့္ ျပည္ပတြင္အလုပ္လုပ္ကိုင္မႈ ႀကီးၾကပ္ေရးေကာ္မတီ (၃/၂၀၁၆) ႀကိမ္ေျမာက္ လုပ္ငန္းညႇိႏွိုင္း အစည္းအေဝးကို အလုပ္သမား၊ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ျပည္သူ႔အင္အားဝန္ႀကီးဌာန အစည္းအေဝးခန္းမတြင္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ ၃၁ ရက္ေန႔ ၁၀း၀၀ နာရီတြင္ က်င္းပခဲ့ပါတယ္။သတင္းအျပည့္အစံု ဖတ္ရွႈရန္....... (213)

Leave a Reply