ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီး ဦးသိန္းေဆြ၊ UN WONMEN မွ Ms. Jean D’ Cunha, Ph.D အား လက္ခံေတြ႕ဆံု

အလုပ္သမား၊ လူဝင္မႈၾကီးၾကပ္ေရးနွင့္ ျပည္သူ႕အင္အားဝန္ၾကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီး ဦးသိန္းေဆြ သည္ UN WONMEN မွ Ms. Jean D’ Cunha, Ph.D အား ယေန႕ စက္တင္ဘာလ (၇) ရက္ေန႕၊ ေန႕လည္ (၁၄းဝ၀)နာရီတြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ အဆိုပါ ဝန္ၾကီးဌာန အစည္းအေဝးခန္းမ၌ လက္ခံေတြ႕ဆံုခဲ့ပါသည္။အျပည္႔အစံုသိရွိႏိုင္ပါရန္.......... (96)

Leave a Reply