အများပြည်သူသို့ အသိပေးကြေညာချက်

  • မြန်မာနိုင်ငံသည်၂၀၀၇ခုနှစ်မှစတင်၍ ILOနှင့်ပူးပေါင်းကာတိုင်ကြားမှုယန္တရားထူထောင်ပြီး အဓမ္မခိုင်းစေမှုတိုင်ကြားချက်များကို ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ပါသည်။ ၂၀၁၉ခုနှစ်မှစ၍ အဓမ္မခိုင်းစေမှုတိုင်ကြားချက်များကိုဖြေရှင်းဆောင်ရွက်နိုင်ရန် အမျိုးသားအဆင့်အဓမ္မခိုင်း စေမှုဆိုင်ရာတိုင်ကြားမှုယန္တရား(National Complaints Mechanism –NCM) ထူထောင် ရေးဆောင်ရွက်လျက်ရှိရာ အဆိုပါ ယန္တရားထူထောင်ဆဲ ကြားကာလတွင် အဓမ္မခိုင်းစေမှု တိုင်ကြားချက်များကို အလုပ်သမား၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာန အပါအဝင် သက်ဆိုင်သည့် ဝန်ကြီးဌာနများမှ ကိုယ်စားလှယ်များပါဝင် ဖွဲ့စည်းထားသော အလုပ်သမားရေးရာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး လုပ်ငန်းကော်မတီ (High Level Working Group- HLWG) မှကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ပါကြောင်းနှင့် အဓမ္မခိုင်းစေမှု တိုင်ကြားချက်များကိုအောက်ဖော်ပြပါ ဖုန်းနံပါတ်နှင့် email လိပ်စာများသို့ ဆက်သွယ် တိုင်ကြားနိုင်ပါကြောင်း အသိပေးကြေညာအပ်ပါသည်။

၀၆၇-၃၄၃၀၁၈၄၊ ၀၆၇-၃၄၃၀၂၂၉၊ ၀၆၇-၃၄၃၀၂၇၄

mol@mptmail.net.mm , molipoffice@gmail.com ,

research.org.dol.mm@gmail.com

 

 

အလုပ်သမား၊လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာန