ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ National Energy Puma Aviation Service Co.,Ltd နှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက် (၆၉/၂၀၁၉)